Odpověď Bertholda Bretholze Dr. Bar. Barattovi z 1. března 1915 a obsah odpovědi Dr. Bar. Baratty c. k. školní radě z 3. března 1915

Odpověď Bertholda Bretholze Dr. Bar. Barattovi z 1. března 1915 (průvodní dopis k přiloženým vývodům o dějinách zemského znaku a zemských barev markrabství moravského):

Z moravského archivu zemského v Brně.

Čís. 42 r. 1915

V Brně, dne 1./III. 1915.

Ozdobování budov veřejných škol obecných.

K čís. 8902 ze dne 22./II. 1915.

Moravskému výboru zemskému.

Podepsané ředitelství má za to, že podle přiložených vývodů o dějinách zemského znaku a zemských barev markrabství moravského, protože není žádného jiného zákonného ustanovení, za platný považovati sluší jedině privilej Bedřicha III. z r. 1462, který v roce 1628 potvrzen byl od císaře Ferdinanda II. a že tedy za authentické barvy moravské platí červená a žlutá (zlatá), jež také mor. zemským výborem a mor. guberniem (místodržitelstvím) po celé století 19. za pravé byly uznávány. Jestliže se před tím vedle nich užívalo také barvy červené a bílé, stalo se to asi jenom z neznalosti privileje z r. 1462.

Ředitel zem. archivu:
Prof. Dr. B. Bretholz

Obsah odpovědi Dr. Bar. Baratty c. k. školní radě z 3. března 1915:


Číslo 11.549/15

Věc: Ozdobování budov veřej. škol obecných. - zem. barvy.

Referent Dr. Bar. Baratta

K č. 265/šk. ze dne 14./2. 1915.

Přednes.

Referent navrhuje: C. k. školní radě sděliti, že za autentické barvy moravské platí červená a žlutá (zlatá).

C. k. okr. školní radě v Hustopeči.

K shora uvedenému přípisu se c. k. ./. sděluje, že za autentické barvy moravské platí červená a žlutá (zlatá). Při tom se podotýká, že v tom ohledu, jelikož není žádného jiného zákonného ustanovení, dlužno považovati za platný jedině privilej Bedřicha III. z r. 1462, který v r. 1628 potvrzen byl od císaře Ferdinanda II.

V Brně, dne 4./3. 1915.
Baratta

Předneseno a schváleno ve schůzi zemského výboru dne 4/III 1915

Pan přísedící zem. výb. Sonntag byl v den sezení zem. výboru ve Vídni.

(do výpravy 8. března 1915, vypraveno 9. března 1915)

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 9 Zemský výbor, kr. 47