Moravská orlice, manévry v září 1897 v Bystřici pod Hostýnem

Manévry 1. až 4. září 1897 konající se za účasti císaře Františka Josefa I. v Bystřici pod Hostýnem.

Lidové noviny, 2. 9. 1897, číslo 199

Královská návštěva na Moravě.

(Od zvl. zpravodaje "Lid. Novin".)

V Bystřici pod H., dne 31. srpna.

(...)

Královská návštěva je dnes jedinou myšlénkou kraje, ano i ostatní Moravy, neboť ze všech končin naší milé vlasti český lid zatoužil, aby holdovati mohl svému králi.

(...)

Budiž vítán, jasný panovníku, českému lidu na Moravě!
---
Od stanice k stanici je zjevno, že obyvatelstvo očekává vzácnou návštěvu. Nádraží v Hulíně, kde císaře a krále uvítají zástupcové měst Hulína a Kroměříže, arcibiskup dr. Kohn a biskup dr. Bauer a kapitolami jménem katolického duchovenstva, jest velmi pěkně dekorováno prapory barev zemských a říšských, chvojovými věnci a znaky království a zemí. Velmi mile působí zelená a praporová výzdoba nádraží holešovského, kde zastupitelstvo města pozdraví na hanácké půdě královského hosta. Nádherně je vyzdobeno nádraží bystřické, kde vlastně odbyde se hlavní uvítání se strany země, okresu a města. Z Vídně odjede panovník o 5. hod. 30 min. ráno a přijede do Bystřice o 9 hod. 30 min. Z nádraží odjede povozem do zámku bar. Laudona, odkudž po krátkém oddechu se odebéře s malým průvodem na Hostýn. Ku poctě panovníkově je ve středu večer osvětlení města a pochodňový průvod do zámku. Ve čtvrtek počnou manévry a v sobotu o 4. hodině odpolední odjede císař a král opět do Vídně. V příhodné chvíli navštíví obecní a měšťanskou školu v nové nádherné budově a továrnu na nábytek z ohybaného dřeva bratří Thonetů. Obyvatelstvo bystřické připravilo se k panovníkově návštěvě se skvělou okázalostí. Bohatá dekorace domů, slávobrány a ve všech ulicích dvojřadí vysokých, zeleně ověnčených stožárů s prapory v barvách českých, zemských a říšských činí opravdu dojem velkolepý. Co však zvlášť mile působí, že všechny domy i chaloupky čistě jsou nalíčeny. Dům i domeček - každý jako z cukru. Vše nalíčeno, nabarveno, natřeno a vymyto. V tom je charakteristický rys našeho lidu. Tato pieta působí, dojímá. Od nádraží k městu vede kolem vkusných vil, jak jsme již pravili, dvouřadí stožárů s prapory a činí malebný dojem. Toto stožárové dvouřadí rozvětvuje se do všech ulic. Na nároží ulic Mlýnské a Nádražní nachází se první slávobrána s říšským znakem a korunou na vrcholi. Ozdobena jest přečetnými prapory a znaky města a zemí koruny české. Na náměstí vede druhá slávobrána, k zámku třetí, v Horní ulici je čtvrtá a v Tovární pátá. Před továrnou bratří Thonetů je nádherná, bohatě zdobená slávobrána. Továrna vůbec je skvěle vyzdobena draperiemi, zelení, praporci a znaky. Ovšem české barvy jsou bratřím Thonetům neznámé, cizé. Přes to, že z českého lidu zbohatli, nectí a neznají jeho barev. Zvláštní jest při výzdobě města, že se tak příliš holduje zemským barvám stavovským červené a žluté. Velice vkusně dekorována je radnice. V bohaté červenobílé draperii umístěny jsou znaky města, zemí koruny české a říšský a reliefy krále a královny. Na výzdobu města věnovala obec na 10000 zl. Také celá řada soukromých domů je velmi pěkně dekorována draperiemi, zelení a znaky, zvláště hotel u "města Vídně". Na všech slávobránách umístěny jsou elektrické obloukové lampy. - Od prvního zábřesku slunečního bylo v městě živo. Na všech stranách s chvatem se dokončovala dekorace domů, čety pionýrů upravovaly cesty a říčku Bystřičku, aby vše tvořilo ladný celek. Hned prvním vlakem přibylo do města mnoho hostí a každý další přivážel jich zástupy z různých končin Moravy. Zejmena Valaši a Slováci v bohatých národních krojích zpestřili život na ulicích. Prohlédli si město a vystoupli na Hostýn. Uvítají mocnáře a vykonají svou obvyklou roční pobožnost. Hotely, zájezdní hostince jsou přeplněny hostmi a také v rodinách každého lůžka je použito. Sídlí v Bystřici generální štáb a četné důstojnictvo zaujalo byty soukromé. Na domech připevněny jsou tabulky označující, kteří důstojnící tam bydlí. Na zámku, kde je již stálá vojenská stráž 21. pěš. pluku, oznamuje tabulka, že je tam vrchní velitel řízení manévrů. V zámku zřízena byla c. a k. dvorní pošta, telegrafní a telefonní stanice, přístupné po čas manévrů ve dne v noci. K poště té přiděleni jsou úředníci a zřízenci z Brna. Na nádvoří zámku je také stálá hasičská stráž, již obstarává dobrovolný sbor - s "německým" velením. Dvorní povozy a kuchyň dopraveny byly do zámku již minulý týden. Před zámkem stojí celá řada najatých kočárů k účelům manévrovým. V zámku umístěna je také polní tiskárna k účelům vojenským. C. k. okr. hejtman z Holešova sídlí v Bystřici v zájmu, aby dbal o náležitá bezpečnostní opatření. Do Bystřice povoláno bylo značné množství četnictva ze všech končin Moravy. Zvláštní jest, že pan hejtman sám bez městské rady a občanského pořadatelstva učinil disposice k uvítání panovníkovu na nádraží. - Po poledni vyvolal v četném obecenstvu na náměstí značné vzrušení mladík, který s praporem českých barev po hromosvodu vyšplhal se téměř ku špici kostelní věže a tam prapor upevnil. Při návštěvě arcibiskupa dra. Kohna provedl tento smělý lezec tentýž kousek a dostal za to tři neděle vězení. Jak patrno, trest jej nepolepšil. Prapor český vesele vlaje s věže kostelní.

Jak jsme již zmínili, panuje v městě od časného rána nejživější ruch. Proudy obecenstva, v němž zlatem září uniformy generálů a plukovníků, hrnou se sem tam, jako na nejskvělejší velkoměstské promenádě, až dekoratéři naříkají. I v mládeži byl šum od rána. Byla svolána do nové budovy školní, aby k návštěvě králově nacvičila a zopakovala své zpěvy. Také Thonetova tovární kapela pilně zkouší, aby přednes skladeb byl nejdokonalejší. Všude je patrno, že obyvatelstvo chystá se k svátečnímu dnu. Členové obecního zastupitelstva a pořadatelského výboru se starostou p. Ed. Pospíšilem v čele od rána do večera byli v činnosti. Velice se zavděčil pořadatelský výbor s městskou radou obecenstvu zřízením tribun v ulicích.

Nebe všem přípravám přálo po celý den. Dopoledne zjevily se na obloze hrozivé mráčky, ale větřík je rozehnal. Vedro k polednímu bylo nesnesitelné. Potrváli horko po čas manévrů, budou cvičení v hornaté krajině vojsku svízelem velikým.

(...)

Povozem z Přerova přibyl odpoledne do Bystřice k uvítání mocnáře zem. hejtman hr. Vetter z Lilie, vlakem pak z Brna přísedící zemského výboru dr. Tuček a dr. Promber. Večer přijedou dr. Žáček a dr. Ulrich. Rovněž do Bystřice přibyl c. k. místodržitel bar. Spens-Booden s c. k. okr. hejtmanem Svitavským, dále dvorní rada Slaný. Z vojenských hodnostářů přibyli generál jízdectva Windischgrätr a ministr války Krieghammer. K uvítání zem. výboru a místodržitele dostavila se na nádraží deputace městské rady a p. starostou v čele. Hosty uvítal také majitel bar. Laudon. S vlaky přijely také z okolních měst spolky vojenských vysloužilců, které k uvítání panovníka přihlásily na 600 členů. Z Olomouce přibyl gen. vikář Weinlich, který uvítá císaře na Hostýně.

Lidové noviny, 3. 9. 1897, číslo 200, s. 1

(...)

Na to vsedl s místodržitelem do vozu a za volání "slávy" odjížděl k městu. V prvním voze jel starosta Pospíšil a za vozem dvorním celá řada kočárů s hodnostáři. Jízda městem byla triumfální. Tisíce a tisíce osob v ulicích a na tribunách vítaly panovníka nadšeným "sláva". Král na vše strany srdečně zdravil. U zámku uvítal mocnáře hostitel bar. Laudon a generalita. Panovník odebral se do komnat, pro něho s velikou nádherou upravených. Po krátkém odpočinku vsedl opět s místodržitelem do vozu a v průvodu okr. hejtmana Wachy, Svitavského, ministra vojenství Krieghammera a chefa gen. štábu Becka odjel na Hostýn. Obec Lhota a Chvalčov, jimiž vede cesta k úpatí Hostýna, byly ozdobeny do poslední chaloupky prapory českých barev a obyvatelstvo srdečně zdravilo svého krále. Cestou na Hostýn kázal panovník několikráte zastaviti a s potěšením užíval malebného rozhledu. Ve vyšších místech Hostýna uvítaly již panovníka zástupy poutníků v národních krojích. Na hranicích poutnického chrámu u valů zřízeny byly dva sruby chvojí ověnčené s mohutnými prapory.

(...)