Odpor proti opovážlivé i zrádné změně starožitné národní barvy moravské, Pražský posel, Čtení pro lid jazyka českého od J. K. Tyla, 1848, č. 34, s. 269-270

Z Moravy

Odpor proti opovážlivé i zrádné změně starožitné národní barvy moravské.

Na prvním listu knihy vytištěné v Holomouci 1593 pod názvem: "Zrcadlo slavného Markrabství Moravského skrze Bartholoměje Paprockého z Glogol" jest korunovaný orel, nad nímž tento nápis: "Na erb orla, kterýž náleží slavnému Markrabství Moravskému, má býti orel bílý na červené šachovnici na štítu modrém, na znamení toho, že předkové těchto krajin vyšli z chorvatské země, a erb svůj otcovský s nabytým erbem orlem v jedno složili." A pod orlem jsou následující verše v jazyku českém:

"Přioděný orle tou kroatskou zbrojí,
Třáslo se před mocí mnoho krajin tvojí,
Na východ, poledne, též i na půlnoci
Bály se západní krajiny tvé moci:
Takous byl smělostí nadal Moravany,
Velcí monarchové byli jim za many."

Takový znak ozdoboval předky naše od pradávných nepamětných časů až na naše dny, to všecka veřejná místa ve vlasti naší, to veliký erb neb majestát císařství rakouského, ano to i všecka "Snešení hlavních čtyř pánův stavův téhož Markrabství Moravského skončených sněmův" dokazují a patrně před oči představují (*) Tato snešení sněmovní ozdobena jsou erbem všech zemí pod korunou českou na tituli, a na posledním listu erbem markrabství moravského.): a slyšte, krajané drazí! v letošním sněmu ustanovila komisí zastupitelů národa moravského, totiž 21 Němců a 8 Moravanů na 1300000 obyvatelstva slovanského a 500000 obyvatelstva německého, všeobecná ustanovení, z nichž § 5 takto zní: "Země moravská podrží svůj dosavádní erb: v modrém poli zlatem a červenou barvou šachovaný korunovaný orel - za erb země."

Krajané milí! jest to ten dosavádní orel, jehož slavní předkové naši užívali? Nikoli, to jest lež; jiného nám podstrčiti chtějí. Toho nemá právo žádný učiniti! Kamž by se poděl starožitný slavný původ národa našeho? To někam jinam směřuje - toho se trpěti nesmí; národní barvy nejsou módy Pařížské, aby se libovolně měniti měly: nemáme příčiny na našem orlu ničeho měniti. Aneb snad dokázali tito letošní zastupitelé tak slavné skutky, že hrdinné skutky slavných předků našich zatmíti mají? Posavad jich nikde nespatřuju. Nechciť jim do svědomí sáhati - a v tom se raději sám omlouvati budu: našliť snad oni někde v prachnivělém puchu takového orla - ale já jako malíř objasnit jim to mohu. Bílá barva ve vlhku, a zvláště kde na ni světlo nemůže, obyčejně sežloutne - a tu máte jejich orla. Styděti bychom se museli, aby nám tma a vlhkost národní barvy naše předpisovati měly a směly. Ve tmě, ve vlhku snadno nás tato slavná komise voditi bude, kam bude chtíti. Toho trpěti nebudem, trpěti nesmíme; kdo upřímný Moravan jest, připoj se k odporu mému. My chceme světlo a zdravý vzduch ve vlasti naší!

Poznámka: Ke vzniku moravského znaku ve středověku za Přemyslovců viz literatura. Chorvatský původ šachování moravské orlice je představa použitá v Zrcadle Paprockým.