Moravský znak, znak země Morava, moravská orlice ve státním znaku České republiky

Podoba moravského znaku, kterou vidíte níže, odráží provedení v příloze k zákonu o státních symbolech. I dřív to bylo tak, že se nelpělo na jednom ztvárnění státního znaku, a lidé byli povzbuzováni k tomu, aby na popisem daném znaku (blason), podle svých schopností zapracovali.

Znak Moravy. Soubor ke stažení

To je výzva všem našim umělcům, kteří se v kreslení vyznají. Velká výzva pro začátečníka i pokročilého, pro oba příležitost ukázat, co v nich je. Jak ke ztvárnění lvů a orlic přistupovali kreslíři, malíři a sochaři v průběhu uplynulých staletí, je doloženo četnými příklady. Můžete se jimi inspirovat, a můžete přijít s osobitou myšlenkou, s tím nejlepším z vás. Snaha se cení. Uspějí všichni, kdo přiloží ruku k dílu. V tom je vítězství. Historické ukázky ztvárnění moravského znaku napříč staletími ukazují, že zájem o úžasné výsledky byl a je.


Na grafické podobě znaku výše by se podle mínění znalce mělo ještě zapracovat. Oceněno je provedení znaku s moravskou orlicí, jak je vidíte na obrázku níže. Zde vidíme pěkný tvar štítu, šachování začíná nahoře stříbrnou, šachování vychází pěkně kontrastně ve vztahu k zobáku v oblasti hlavy orlice (fígl je v tom, jak velké jsou čtverce šachování), větší tloušťka jazyka. Pokud by se nějaký grafik ujal té práce a udělal to ve vektorové grafice, aby to vypadalo dokonale a dala se libovolně měnit velikost obrázku beze ztráty na kvalitě zobrazení, je to úkol jako stvořený pro schopného dobrovolníka. Jinak na Wikipedii je ke stažení moravská orlice. Aby šachování začínalo u té, co jsem viděl, stříbrnou, stačilo by v nějakém editoru prohodit barvy.


Neoficiální podoba státního znaku České republiky, moravská orlice přesně podle znění zákona (na rozdíl od stávající přílohy) je vyjádřena v práci Františka Štorma (zde). O svém pojetí státního znaku České republiky píše na stránkách Znak České republiky. Aktuální verzi znaku najdeme na stránkách Střešovické písmolijny.

Znak České republiky vyjadřující svými poli jednotlivé
země: Čechy (český lev), Morava (moravská orlice)
a Slezsko (slezská orlice), a jejich jednotu: lev

Moravská orlice, detail státního znaku České republiky

Aktuální verze státního znaku České republiky od Františka Štorma vypadá takto. Každý si hned může povšimnout změněných odstínů barev.

Státní znak České republiky

Český lev
Moravská orlice, detail státního znaku České republiky

Bylo by pěkné, kdyby nadaní výtvarníci (čeští, moravští, slezští, a třeba i jiní) dokázali díky svému umění přinést další originální provedení celého státního znaku a jeho jednotlivých částí, která(é) by byly dostupná(é) ostatním, podobně jako to udělal František Štorm. Pomohlo by to obyčejným lidem, jejichž nadání je zase jinde. Takto se prý stává, že jednotlivci ve zmatku přebarvují některá pole státního znaku podle svých preferencí (např. na zlato/žluto; viz § 13 Zákona o užívání státních symbolů České republiky), nebo si znak upravují podle svého nahrazujíce celá jeho pole svými přelepkami, čímž vzniká zvláštní spojení, protože tyto symboly jsou pak chápány jako spolkové.

V posledních letech se setkáváme především s velmi vkusnými (hodnotnými) a často monumentálními (uměleckými) plastikami velkého státního znaku (především na úředních budovách, ale i v interiérech), které jsou v barvách užitého materiálu (tedy bez polychromie) a s dominantním figurálním výrazem.

Upozorňujeme však (a to se týká právě i zde uvedené grafiky Františka Štorma), že nová autorská (grafická) provedení státního znaku musí být historicky a zákonně (legislativně) absolutně přesná! Zákon o státních symbolech blasonuje znak zcela jasně a úplně (§ 2). Zákony, vyhlášky a nařízení ke státním symbolům jsou uvedeny zde. 

Velký státní znak České republiky. Autorem
návrhu i výtvarného provedení je heraldik
Jiří Louda. Soubor ke stažení


Velký a malý státní znak 

(1) Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.

(2) Vyobrazení velkého státního znaku je přílohou 1 tohoto zákona.

(3) Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

(4) Vyobrazení malého státního znaku je přílohou 2 tohoto zákona.


Není podstatná grafická stylizace figury (figur), je však nutná (dvojrozměrná) heraldičnost kresby (ne realismus) a stoprocentní dodržení všech tinktur (včetně zbroje).

František Štorm chybuje v případě figury českého lva, jehož jazyk kreslí stříbrný (místo správně zlatého) a zuby naopak zlaté (místo správně stříbrných - jak jsou ostatně zobrazovány vždy u všech zvířat v celoevropské heraldické kresbě).

Ještě více je v podstatě změněna slezská orlice, která má v jeho pojetí zlatou zbroj místo červené (zobák, jazyk a pařáty), a navíc mezi černými křídelními letkami jsou navíc jakási červená úzká pera, která tam nemají co dělat. Jeho orlice tak připomíná spíše tzv. plamennou orlici svatováclavskou či přemyslovskou, místo orlice slezské!

Takto by však mohli kreslíři chybovat i v případně orlice moravské (ve Štormově kresbě jako jediné správné), jak se žel často i děje.

I někdo, kdo s vektorovým editorem pracovat neumí, může během pár hodin docílit nějakého výsledku, když využije jako podklad dostupný soubor (formát SVG), kde prohodí barvy. Výsledkem je moravská orlice, kde přinejmenším vzniká problém s jejím okem, které není ve vztahu k okolí tak kontrastní, jako když je kolem bílého oka červená barva. Je to o rozmístění kostek a o jejich velikosti. Když je kostek moc, jako například v případě orlice ve složeném kurfiřtském znaku, kde jsou země Koruny české, tak je jich až příliš, a šachování dle mého názoru tolik nevynikne. Kostky samozřejmě mohou být menší a také větší. Šachovnice musí mít alespoň tři krát tři pole. Zkušenější grafik by také začal uvažovat nad tvarem orlice, aby šachování a oko hezky vyšlo.

Moravská orlice