Zneužívání znaku Markrabství moravského obcemi na tiskopisech dopisních papírů


1)

Od představenstva obce ve Lhotě Podhradní

Čís. 130

Záležitost, o které spis jedná: O povolení upotřebení papíru obecního se zemským znakem.

Dne: 21. února 1916

Zemskému výboru pro markrabství Moravské Brno.

Dolepodepsaná obec objednala před krátkým časem u tiskárny Tuček v Holešově 500 kusů dopisního papíru s firmou, jak přiložený list dokazuje.

Tiskárna Tuček vytiskla po boku firmy aniž by se ptala, zemský znak a proto představenstvo obce slušně prosí o povolení upotřebiti tento papír až do vyčerpání zásoby, by obci nevzešla škoda.
Janošec
starosta

2)

č. 8767/(19)16

Obec Lhota Podhradní - užívání zem. znaku.

K č. 139 ze dne 21. 2. 1916

Představenstvu obce ve Lhotě-Podhradní.
okr. Holešov

K shora uvedenému podání dává se představenstvu obce věděti, že dle ministerského nařízení ze dne 23. dubna 1858, čís. 61 ř. z. vyhrazeno jest rozhodnutí o žádosti za povolení k užívání zemského znaku Jeho Veličenstvu a že je dotyčnou žádost třeba podati prostřednictvím c. k. místodržitelství v Brně, kteréž pak úředně dožádá zemský výbor stran souhlasu.

V Brně, dne 23. 2. 1916.
Baratta 
Derka

3)

Čís. z. výb. 9635 r. 1916. Referent pan dr. baron Baratta

V. Zneužívání znaku markrabství Moravského obcemi na podáních obecních následkem upotřebení hotových tiskopisů firmy.

čís. účt. 901 r. 1916.

Zemská účtárna dovoluje si upozorniti na to, že mnoho obcí na Moravě užívá pro úřední podání na zemský výbor a snad i na jiné úřady tiskopisů, vydaných firmou Jan Ehrlich v Příboře, která vydává časopis "Obecní samospráva". Na těchto tiskopisech vytištěn je, jak přiložené 2 zprávy obce Vysoké a zpráva obce Vran. Lhoty okresu Jevíčského dokazují znak moravský.

Že toto užívání znaku moravského děje se způsobem docela nezákonným, je dle všeho jisto.

Zemská účtárna proto činí návrh, aby proti dotyčné firmě byly zavedeny patřičné kroky.

Dne 24. 2. 1916.

Viz zemská účtárna. XIII
za účelem převzití spisů čís. 58049/(19)15 , čís. 1021/(19)16 a čís. 6755/(19)16 k vyřízení.

Mnoho /:descr.ex:/
Na těchto tiskopisech vytištěn jest zem. moravský znak, aniž by jmenovaná firma, po případě dotyčné obce k používání zemského znaku ve smyslu ministerského nařízení ze dne 23. 4. 1858, čís. 61 ř. z. byly oprávněny.
O to se c. k. ./. věděti dává se žádostí, aby proti jmenované firmě patřičné kroky pro zneužívání zemského znaku zavedlo.

V Brně, dne 29. 2. 1916.

4a)

Zemský výbor Markrabství moravského

Číslo: 23617
(Budiž při odpovědi uvedeno!)

V Brně, dne 25. května 1916

Zneužívání znaku markrabství Moravského obcemi na podání obecních.

C. k. okresnímu hejtmanství v Místku.

C. k. okresní hejtmanství se žádá, aby zemskému výboru sdělilo, co v této věci zařídilo aneb zda zdejší přípis ze dne 29. února 1916 čís. 9635 odstoupilo c. k. okresnímu hejtmanství v Novém Jičíně, kterému vlastně jmenovaný přípis měl býti adressován.

Referent:
Baratta

4b)

V Místku, dne 3. června 1916.

Moravskému zemskému výboru v Brně.

Tamní dopis byl dne 11. března t. r. pod 1350 odstoupen okr. hejtmanství v Novém Jičíně.

C. k. místodržitelský rada:

5)

26689
Referent Dr. Bar. Baratta
Approbuje referent

C. k. okresnímu hejtmanství v Novém Jičíně.

Přihlížeje k zdejšímu přípisu ze dne 29. února 1916, čís. 9635, který tamnímu úřadu c. k. okresnímu hejtmanství v Místku dne 11. března t. r. odstoupen byl, žádá se c. k. okresní hejtmanství o sdělení, co ve shora uvedené záležitosti zařídilo.

V Brně, dne 14. 6. 1916.
Baratta 
Derka

6)

33946

Čís. z. výboru r. 1916. Referent Dr. baron Baratta

V. Zneužívání znaku markrabství Moravského obcemi na podáních obecních.

čís. z. účt. 18419 r. 1916.

Dne 26. 7. 1916.

C. k. okresnímu hejtmanství v Novém Jičíně.

C. k. ... se žádá, aby vzhledem k zdejšímu přípisu ze dne 14. 6. 1916 čís. 26689 zemskému výboru sdělilo, co ve věci shora uvedené zařídilo.

Viz z. účtárna, XIII

V Brně, dne 29. 7. 1916.
Baratta 
Derka

Ante exp. k indexu
zda došla mezi tím odpověď.
Nedošla 1. 8. Knecht

7)

C. k. okresní hejtmanství v Novém Jičíně.
Čís. 15863.
dne 12. září 1916.

Zneužívání znaku markrabství Moravského obcemi na podáních obecních.
K čís. 26689 ze dne 14. července 1916.

Moravskému zemskému výboru v Brně.

Zdejším trestním výnosem ze dne 12. t. m. byl Jan Ehrlich potrestán a bylo zároveň jemu zapovězeno další prodávání zmíněných tiskopisů.

C. k. místodržitelský rada:

8)

Číslo: 41049/(19)16

Věc: Zneužívání znaku markrabství Moravského obcemi na podáních obecních.

Referent:: Pan Referent Dr. Bar. Baratta.

Přednes.

Mnoho obcí na Moravě užívá pro úřední podání na zemský výbor a snad i na jiné úřady tiskopisů vydaných firmou Jan Ehrlich v Příboře, která vydává časopis "Obecní samospráva".

Na těchto tiskopisech vytištěn jest zem. moravský znak, aniž by jmenovaná firma popříp. dotyčné obce k používání zem. znaku ve smyslu minister. nařízení ze dne 23. 4. 1858, č. 61 ř. z. byly oprávněny.

Zem. výbor požádal c. k. okr. hejtmanství v Nov. Jičíně, aby proti jmenavané firmě patřičné kroky pro zneužívání zem. znaku zavedlo.

Na to sdělilo jmenované hejtmanství se zemským výborem, že Jan Ehrlich byl trestním výnosem okr. hejtmanství ze dne 12 t. m. potrestán a zároveň mu bylo zapovězeno další prodávání zmíněných tiskopisů.

Referent navrhuje:

Případ tento dáti všem referátům na vědomí.

V Brně, dne 7. X. 1916
Baratta 
Derka
Z(...) 

Předneseno a schváleno ve schůzi zemského výboru dne 7/X 1916
Derka

9)

C. k. okresní hejtmanství v Novém Jičíně.
Čís. 13479.
dne 10. ledna 1917.

Zneužívání znaku markrabství Moravského obcemi na podáních obecních.
K čís. 33946 ze dne 29. července 1916.

Moravskému zemskému výboru v Brně.

Výše uvedená záležitost se nálézá v cestě odvolací u c. k. mor. místodržitelství, není tedy ještě právoplatně rozhodnuta.

C. k. místodržitelský rada:

10a)

 34675

Okresní politická správa v Novém Jičíně.
Č: 10138
dne 9. července 1919

Zasílá se mor. zemskému výboru v Brně.

Dodatkem ku zdejšímu přípisu ze dne 12. září 1916, čís. 10763/(19)16 k vědomosti.

 Za místodržitelského radu:

Na vědomost
V Brně 17. 7. 1919

10b)

Okresní politická správa v Novém Jičíně.
Č: 10138
dne 9. července 1919

Panu Janu Ehrlichovi, obchodníku v Příboře 543.

Nálezem zdejším ze dne 12. září 1916, čís. 15863 byl jste ve smyslu min. nařízení z 23. 4. (18)58 dle § 11 nařízení z 20. 4. (18)54 ř. z. č. 96 pokutován 20 K po případě vězením 48 hodin, poněvadž jste dal tisknouti pro obec tiskopisy se zemským znakem moravským bez povolení zemského výboru k užívání znaku dotýčnými objednateli.

K odvolání Vašému proti tomuto nálezu zrušilo místodržitelství stěžovaný nález, poněvadž dle citovaného min. nařízení pouze k užívání zemského znaku jest třeba zvláštního povolení. Vy však tohoto znaku sám Jste neužívál, nýbrž dodával pouze na objednávku žádané tiskopisy se znakem zemským, které obce, pak-li sobě dotýčného povolení nevymohly, znaku snad neoprávněně používaly.

Ostatně předpokládá potrestání neoprávněného používání zemského znaku po rozumu min. nařízení z 23. 4. (18)58 č. 61 ř. z. dřívější vydání zvláštního zákazu dalšího neoprávněného používání.

O tom se ve smyslu výnosu mor. místodržitelství ze dne 21. června 1919, čís. 32237/(19)17 uvědomujete.

Za místodržitelského radu:

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně,  A 9 Zemský výbor, kr. 47