Povolování používání moravského zemského znaku


1)

Číslo 59363/(19)14
Referent: Dr. Bar. Baratta

Věc: Ústředna pro průmysl živností a obchod na Moravě a ve Slezsku - používání zemského znaku

Přednes.
Referent navrhuje:
(Na obal exh. s přílohou)
Dodává se c. k. místodržitelství v Brně s podotknutím, že se proti žádanému povolení k používání zem. znaku na dopisech a tiskopisech shora jmenované Ústředny ze zdejšího stanoviska ničeho nenamítá.

V Brně, dne 22. 8. 5. 9. 1914.
Baratta
Derka

Předneseno a schváleno ve schůzi zemského výboru dne 5. 9. 1914

2a)

C. k. mor. místodržitelství

Čís. 33372.
V Brně, dne 16. října 1917.

Český zemský svaz pro povznesení návštěvy cizinců na Moravě a ve Slezsku - o povolení užívání zemského znaku.

Dodává se zemskému výboru moravskému v Brně k vyjádření

Za c. k. místodržitele:

2b)

Číslo: 42403: (19)17
Praes: ad 40041 (19)19
Referent: Pan Dr. bar. Baratta.

Věc: Český zemský svaz pro povznesení návštěvy cizinců na Moravě a ve Slezsku, užívání zemského znaku.
k č. 33372 ze dne 16. 10. 1917.

Přednes.
Referent navrhuje:
(Na obal přílohy)
./. vrací se c. k. mor. místodržitelství v Brně s podotknutím, že proti žádanému povolení k používání zemského znaku na dopisech shora uvedeného zemského svazu se zdejšího stanoviska ničeho nenamítá.

V Brně, dne 10. listopadu 1917
Baratta
Derka

Předneseno a schváleno ve schůzi zemského výboru dne 10. 11. 1917

3) 

Mor. místodržitelství

Opis

40041

Čís. 51589.
V Brně, dne 11. srpna 1919.

Českému zemskému svazu pro povznesení návštěvy cizinců na Moravě a ve Slezsku v Brně.

Ministerstvo vnitra dalo sem věděti výnosem ze dne 31. července 1919, čís. 34523/2 toto:

Ministerstvo vnitra svoluje k tomu, aby "Český svaz pro povznesení návštěvy cizinců na Moravě a ve Slezsku" se sídlem v Brně směl užívati zemského znaku na dopisech a tiskopisech.

O tom dává se na žádost ze dne 8. července 1919 věděti.

Za správce místodržitelství:

Čís. 51589
V Brně, dne 11. srpna 1919.
Český cizinecký svaz v Brně, používání zemského znaku moravského.
K čís. 42403 ze dne 17. listopadu 1917.

Zemskému výboru v Brně na vědomí.

Za správce místodržitelství:

Na vědomost
V Brně 16. 8. 1919

4a)

ad 29922/(19)23

23516.

Žádost kuratoria Národního divadla v Brně za povolení užívati zemského znaku.

Přednes:
(čti se žádostí kuratoria.)

Návrh:

Žádané povolení uděliti.

Zemské správě politické v Brně.

K tamnímu vyzvání ze dne 30. 4. 1923 čís. 53675/VI se sděluje, že se zdejšího stanoviska není námitek proti tomu, aby bylo vyhověno žádosti kuratoria Národního divadla v Brně ze dne 24. 4. 1923 stran používání zemského znaku na plakátech, divadelních programech a úředních dopisech Národního divadla v Brně.

V Brně, dne 26. 5. 1923.

4b)

29922

Čís. 69763/VI.
V Brně, dne 6. 6. 1923.

Kuratorium Národního divadla v Brně, používání zemského znaku.
1 příl.

Vrací se zemskému výboru v Brně ku připojení žádosti kuratoria Národního divadla v Brně.

Za presidenta zemské správy politické:

V(ěc): Žádost kuratoria Národního divadla v Brně za povolení užívati zemského znaku.

Zemské správě politické v Brně.

Na vyzvání ze dne 6. 6. 1923, čís. 69763/VI vrací se žádost kuratoria Národ. divadla v Brně ze dne 24. 4. 1923. Zdejší vyřízení ze dne 26. 5. 1923, čís. 23516 se připojuje.

V Brně, dne 16. 6. 1923.

Připoj ex. č. 23516 a přílohu A

5a)

Číslo: 26355/(19)24
Referent: Pan přísedící P. Plhal.

Věc: Svaz českých vývozních hanáckých sladoven na Moravě, žádost o povolení používání zemského znaku v ochranných známkách.

Přednes.

Svaz českých vývozních hanáckých sladoven na Moravě hodlá zříditi známkovnu pro slad a ječmen a žádá, aby v ochranných známkách směl použíti zemského znaku.

Návrh:

Postoupiti žádost zemské správě politické s podotknutím, že se proti žádanému povolení k používání zemského znaku v ochranných známkách se zdejšího stanoviska ničeho nenamítá.

Předneseno a schváleno ve schůzi zemského výboru dne 24. května 1924.

Zemské správě politické v Brně.

Přiloženě zasílá se žádost svazu českých vývozních hanáckých sladoven na Moravě s ... opiš z návrhu (podotknutím, že se proti žádanému povolení k používání zemského znaku v ochranných známkách se zdejšího stanoviska ničeho) nenamítá.

V Brně, dne 24. května 1924.

5b)

Číslo: 59880/(19)24
Referent: Pan přísedící P. Plhal.

Věc: Svaz československých hanáckých vývozních sladoven v Olomouci, zaps. spol. s o. r., žádost o povolení k užívání zemského znaku v ochranné známce obchodní.

Přednes.

Svaz československých hanáckých vývozních sladoven v Olomouci žádá o udělení povolení k užívání zemského znaku v ochranné známce obchodní.

Návrh:

Postoupiti žádost zemské správě politické s podotknutím, že se proti žádanému povolení k užívání zemského znaku v ochranné známce obchodní se zdejšího stanoviska ničeho nenamítá.

Předneseno a schváleno ve schůzi zemského výboru dne 6. prosince 1924.

Zemské správě politické v Brně.

Přiloženě zasílá se žádost svazu československých hanáckých vývozních sladoven v Olomouci s ... opiš z návrhu (podotknutím, že se proti žádanému povolení k užívání zemského znaku v ochranné známce obchodní se zdejšího stanoviska ničeho) nenamítá.

V Brně, dne 6. prosince 1924.

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně,  A 9 Zemský výbor, kr. 47