Moravská orlice v Knize práv města Znojma z let 1523-1525

František Pícha se v článku K 550 letům erbovní listiny císaře Fridricha III. pro moravské stavy, in: Genealogické a heraldické informace 2012, Moravská genealogická a heraldická společnost, Brno 2013, s. 60-80,  zabývá znaky odvozenými od moravské orlice. Z doby 16. století pochází několik barevných vyobrazení městských znaků. Na přebalu Knihy účtů města Olomouce z let 1530-1540 nebo v knize práv města Znojma z let 1523-1525 se nachází zlatočerveně šachovaná orlice. Kniha práv města Znojma je archivní kulturní památkou, za niž byla prohlášena 16. prosince 1986, která je dnes uložena v Moravském zemském archivu v Brně, Státním okresním archivu Znojmo, v archivním fondu Archiv města Znojma. Její výzdobu provedla dílna olomouckého miniaturisty Sigmunda Froehlicha.

Kniha práv města Znojma, fol. I b a II a

Vedle "poněkud troufalejší úvahy" k olomouckým a znojemským měšťanům, kteří byli z většiny Němci a katolíci a jejich zvláštního zájmu, kterou František Pícha pokračuje ve výkladu vyobrazení v těchto knihách, znázornění moravské orlice a zlatočerveně šachované orlice, v případě knihy města Znojma orlice zlatočerveně šachované zlatě korunované a se zlatou zbrojí v modrém poli štítu doprovázená šesti zlatými liliemi (folium I b) vykládá: "To je naprosto zřejmá ilustrace toho, že Fridrichova listina byla chápána samotnými stavy úplně stejně, jak ji chápe tato práce. V erbu moravského markraběte (a tedy ani moravské země) nedošlo k žádné změně, a stavové tuto skutečnost respektovali. Na druhou stranu znojemští měšťané, jako moravští stavové, pokládali za oprávněné, že barvy původně zeměpanské orlice, užívané jako erbovní figury městského znaku, mohou nyní změnit v souladu s Friedrichovým povolením. Takováto interpretace erbovní listiny Fridricha III. je plně v souladu se zněním listiny."

Kniha práv města Znojma, fol. VIII a

V knize práv města Znojma je totiž vyobrazení stříbrnočerveně šachované orlice v modrém štítu součástí sbírky erbů, které odpovídají titulatuře krále Ludvíka Jagellonského, kdežto zlatočerveně šachovaná zlatě korunovaná orlice se zlatou zbrojí v modrém štítu doprovázená šesti zlatými liliemi vyjadřuje tehdejší podobu městského znaku. Nad vlevo hledící stříbrnočerveně šachovanou orlicí v modrém štítu na fol. I b je nápis "Morauia", přepsáno jako Moravia: Morava.

Znak Moravy, moravská orlice
Znak Znojma, začátek 16. století

Znojmo a Olomouc byly jedinými městy, která symbol zlatočerveně šachované orlice nějakou dobu prokazatelně používala, jedinými městy, která ve svých znacích změnu provedla, a obě města se později vrátila k původnímu stříbrnočervenému šachování.

Nyní je možno si celou knihu prohlížet na internetu.