Moravské noviny, návštěva Františka Josefa I. na Moravě v září 1862, Rajhrad, Sokolnice, Tuřany

 Morawske Nowiny (Noviny). (Mährische Zeitung.), 19. září 1862

* S. - Ze Sokolnic. Veliké přípravy se u nás již dělají k přivítání našeho nejmilovanějšího Císaře Pána. Staví se veliký slavnostní oblouk, jenž bude propletený samými klasy a ozdoben hospodářským nářadím. Na vrchu bude veliký říšský prápor, pod ním naše orlice moravská s moravským nápisem vítajícím našeho císaře a markraběte. Také na zámku bude po celý čas vztýčen prápor říšský, a podzámecká zahrada jakož i celá ves se připravuje k osvětlení. Urozený náš pan hrabě Vladimír Mitrovský všecko činí k oslavení příchodu vysokého hosta a i nám radou a skutkem pomáhá.
(...)

Morawske Nowiny (Noviny). (Mährische Zeitung.), 23. září 1862

Dopisy a denní zprávy.

* S. Od Sokolnic, 21. září. Již od rána se hrnuli lidé z okolí do Sokolnic, a bylo tam živo jako o pouti. Každý chtěl spatřiti milovaného císaře, o jehožto příchodu se mluvilo několik neděl, a k jehož přivítání se dělaly veliké přípravy. U Tuřanské silnice, odkud cesta vede do Sokolnic, stál slavnostní oblouk. Sloupy měl z klasův opletené, dole a na vrchu zdobilo je hospodářské nářadí, nad nimi skvěl se nápis z pozlaceného písma: "Sláva našemu nejmilostivějšímu císaři pánu a markraběti!" a nad tím vznášel se říšský orel, po stranách orlice moravské, pak veliký prápor říšský a prápory zemské. Od tohoto oblouku až k zámku Sokolnickému, a to je hezký kousek cesty, stálo obyvatelstvo venkovské; každá obec měla svou zvláštní korouhvičku s nápisem, nejedna se dostavila i s hudebním sborem a tak s nepřehledným zástupem jiného lidstva dělali špalír až k zámku. U oblouku stálo zastupitelstvo obce Sokolnické, Brněnský pak krajský hrabě Braida a statkářský pan inšpektor Sokop.
(...)

(...)
Ve středu 24. t. m. když Císař Pán ze Sokolnic přijede do Brna, budou všecky ulice vedoucí od Ferdinandské brány vedle domu zemského až k paláci pana arcivévody skvostně ozdobeny. Obecní výbor a měšťanský ozbrojený sbor přivítají Jeho Vel. na hranici městské.

Morawske Nowiny (Noviny). (Mährische Zeitung.), 26. září 1862

Dopisy a denní zprávy.

Z Brna. 24. září po 11. hod. přijel Jeho c. k. apoštolské Veličenstvo na Černovice do Brna. Hlavní město Moravy připravilo se k důstojnému uvítání milovaného panovníka; ulice a náměstí, kudy Císař Pán jel, byly krásně a nádherně okrášleny, a množství lidstva svátečně oblečeného všude se hemžilo. U nádraží Rosického, kde stály uměle sestavené vysoké dvě pyramidy, přivítal náš pan starosta d'Elvert s celou obecní radou ve jménu všeho obyvatelstva Jeho Veličenstvo. Měl následující řeč: "Vašemu c. k. apoštolskému Veličenstvu opovažuju se ve jménu zastupitelstva královského hlavního města Brna vysloviti nejpokornější díky za to, že Vaše Veličenstvo jemu připravila radost, že smí Vaše Veličenstvo pozdraviti v prostředku svém.
(...)