Historická moravská vlajka, moravská historická vlajka, historická vlajka Moravy, krajské vlajky, moravská vlajka, moravská orlice, českomoravská hranice a moravskoslezská hranice

Zemský znak symbolicky heraldicky vyjadřuje určité území. Moravská orlice se nachází v prvním modrém poli Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského kraje a Kraje Vysočina a ve druhém modrém poli Moravskoslezského a Pardubického kraje. O krajských vlajkách informuje například stránka Krajské vlajky v České republice. Srovnáme-li moravské orlice na dostupných grafikách vlajek, jež jsou pro ten účel postaveny vedle sebe, všimneme si, že bylo použito jak červenobílé tak bíločervené šachování.

Česká republika - Historické země a současné kraje

Ivan Štarha k otázce barevnosti moravské vlajky napsal, že "moravská vlajka byla po více než padesáti letech po zániku Moravy kodifikována v horním žerďovém poli vlajek krajů Vysočina, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského a také v horním vlajícím poli vlajek krajů Pardubického a Moravskoslezského." (Štarha, Ivan. Historie, moravské barvy a moravská vlajka. Veřejná správa, roč. 2013, čís. 9, s. 8-9:8.

K praporům a vlajkám viz heslo Vlajka na Wikipedii. Zde potom oddíl Prapory a vlajky územních samosprávných celků v České republice: "
Zákon 216/2004 Sb., účinný ode dne vyhlášení 28. dubna 2004, nahradil v ustanoveních o praporech územních samosprávných celků (krajů a obcí včetně hlavního města Prahy, městských obvodů a městských částí) slovo „prapor“ slovem „vlajka“."

Připomeňme Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce z 1. června 2013:

(...)
V nynější době je moravská identita státoprávně vyjádřena a zastoupena na krajských vlajkách v podobě pole s moravskou orlicí (obdobně jako se slezskou orlicí), která je převzata z velkého státního znaku České republiky.

Další, v současné době se vyskytující vlajky a prapory s moravskými symboly (znaky, orlicemi a barvami), považujeme za symboly historické, v minulých obdobích na území Moravy používané, které lze jako historické vlajky a prapory vyvěšovat, ovšem vždy v pořadí až za vlajkami oficiálními, tedy za vlajkou státní, krajskou, městskou a obecní.
(...)
Jako historicky nejvhodnější moravská vlajka a prapor se jeví její nejstarší doložená podoba, tedy modrý list s bílo-červeně šachovanou orlicí.
(...) 

Informace ze stránek Wikipedie a stránek krajů, které využívá tento příspěvek, lze srovnat s články z roku 2011 zveřejněné na stránce dopisnice.blogspot.cz: O námětech krajských znaků (I.) a O námětech krajských znaků (II.), které uvozují dva odstavce vysvětlující, proč články vznikly: "Dne 28. října 2010 byla vydána 31. emise čtrnácti příležitostných poštovních dopisnic k 10. výročí vzniku krajů České republiky. Každá z nich obsahovala v rámci motivu na levé straně kromě dominantní obrazové části i dva symboly příslušného kraje – v horní části vlajku, pod ní znak.

Vzhledem k tomu, že pro většinu lidí, kteří se se znakem nebo krajským praporem setkají, je hodně obrazových symbolů nejasných, či se o nich mohou jen dohadovat, je na následujících řádcích podáno jejich vysvětlení, a pro námětové sběratele i možná mnoho tipů na doplnění svých sbírek."


Jeden symbol na vlajkách krajů je rozhodně pro většinu lidí naprosto jasný. Je jím moravská orlice. Na Moravě tato většina, která rozumí, zahrnuje 100 % zde žijícího obyvatelstva.

Příspěvky O námětech krajských znaků (III.) a O námětech krajských znaků (IV.) pojednávají o krajské symbolice českých krajů v Čechách.

Vlajka Jihomoravského kraje


Výklad symboliky znaku a praporu Jihomoravského kraje, výklad znaku:
První pole, obsahující stříbrnočervenou orlici na modrém poli, symbolizuje, že je Jihomoravský kraj součástí Moravy a hlásí se ke svým tradicím. … Třetí pole s vinným hroznem … připomíná, že Jihomoravský kraj je jediným opravdu vinařským krajem ČR. Připomíná pracovitost lidí na jižní Moravě a upozorňuje na historickou skutečnost, že se zde díky římským legiím pěstuje vinná réva už od třetího století. Čtvrté pole se zlatočervenou orlicí v modrém poli je symbolem smíření a integrace. Dvě moravské orlice v prvním a čtvrtém poli jsou dva různé znaky, které se na Moravě používaly a jejich spojení v krajském znaku znamená konec sporů mezi různými jazykovými, náboženskými a národnostními skupinami obyvatel jižní Moravy, zvláště mezi česky a německy mluvícími. Kdokoliv se může rovnoprávně hlásit k jižní Moravě, nezáleží na národnosti, mateřském jazyku ani náboženském přesvědčení.

Vlajka: Vlajka má modro-červeně čtvrcený list v poměru 2:3 a opakuje motivy ze znaku. Horní žerďové pole je modré s moravskou orlicí. Dolní žerďové pole červené se žlutým vinným hroznem s listem a úponkem. Horní vlající pole tvoří čtyři vodorovné pruhy, střídavě bílé a červené, v poměru 1:2:2:2. Dolní vlající pole modré se žluto-červeně šachovanou orlicí.

Vlajka Olomouckého kraje


Vlajka: Modro-žlutý čtvrcený list, v horním žerďovém poli moravská orlice v dolním žerďovém poli kosmý modrý vlnitý pruh široký jednu desetinu délky listu se třemi vrcholy a čtyřmi prohlubněmi. V horním vlajícím poli slezská orlice, v dolním vlajícím žlutá majuskulní píspena SPQO (2,2). Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Vysvětlení použitých symbolů: Orlice v prvním a druhém poli představují Moravu a Slezsko, na jejichž území kraj leží. Kosmé modré vlnité břevno ve zlatém poli představuje řeku Moravu protékající zlatými lány hanácké pšenice. Kosmý směr odpovídá toku řeky napříč krajem od severozápadu k jihovýchodu. Zlatá písmena S, P, Q a O v modrém poli jsou převzata ze znaku sídelního města Olomouce, kde doprovázejí moravskou orlici. Jsou vyjádřením latinského výrazu Senatus PopulusQue Olomucensis (senát a lid olomoucký) a byla do znaku města přidána Marií Terezií dne 12. listopadu 1758 (kromě jiného) jako polepšení znaku za hrdinný odpor měšťanů proti Prusům. 

Vlajka Zlínského kraje


Vlajka: V modrozlatě čtvrcené vlajce je v prvním poli moravská orlice a ve druhém poli postavená zavřená modrá kniha (Bible) se stříbrnou ořízkou a zlatým patriarším (cyrilometodějským) křížem na deskách. Ve třetím poli se kříží sekery – valašky na černých topůrkách přeložené položenou modrou radlicí a převýšené modrým vinným hroznem. Ve čtvrtém poli je zlatá osmihrotá hvězda.

Vysvětlení použitých symbolů: Symboly mají v prvním poli moravskou orlici a ve druhém poli symbol Velké Moravy – patriarší kříž, připomínající věrozvěsty Cyrila a Metoděje, umístěný na deskách zavřené knihy. Ve třetím poli se objevuje symbolika oblastí kraje: zkřížené valašky – Valašsko (Vsetínsko a Zlínsko), radlice – Haná (Kroměřížsko) a vinný hrozen – Slovácko (Uherskohra-dišťsko). Sídelní město kraje symbolizuje ve čtvrtém poli zlatá osmihrotá hvězda (šternberská) ze znaku města Zlín. 

Vlajka Kraje Vysočina


Vlajka: Vlajka má čtvrcený list v poměru 2:3. V horním žerďovém poli je moravská orlice, v dolním žerďovém poli je červená jeřabina zavěšená na zelené větvi se dvěma listy, v horním vlajícím poli je červený ježek a v dolním vlajícím poli je český lev.

Vysvětlení použitých symbolů: Moravská orlice a český lev symbolizují, že území kraje se nachází v Čechách i na Moravě. Ježek představuje symbol ze znaku sídelního města Jihlavy. Větévka jeřábu – typického stromu regionu – vyjadřuje jeho nezdolnost a prostou krásu.

Vlajka Moravskoslezského kraje


Vlajka: Čtvrcený list. V horním žerďovém žlutém poli slezská orlice. V dolním žerďovém modrém poli na zeleném trávníku, širokém jednu osminu šířky pole, bílý kůň v poskoku se žlutým sedlem a červenou pokrývkou provázený za hlavou žlutou růží s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky. V horním vlajícím modrém poli moravská orlice. Dolní vlající pole tvoří tři svislé pruhy, bílý, červený a modrý, v poměru 1:1:2; k červenému pruhu přiléhá půl k vlajícímu okraji obrácené žluté orlice s červenou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Vysvětlení použitých symbolů: Slezská a moravská orlice symbolizují polohu kraje v těchto historických zemích. Čestné místo zaujímá orlice slezská, neboť větší část kraje leží ve Slezsku. Kůň a růže jsou ze znaku sídelního města kraje Ostravy. Bílá a červená symbolizují Opavsko a žlutá orlice Těšínsko.

Vlajka Pardubického kraje   


Vlajka: Vlajka má červeno-modře čtvrcený list v poměru 2:3. V horním žerďovém poli je český lev, v dolním žerďovém poli bílá kvádrovaná hradební zeď se čtyřmi stínkami (zuby cimbuří) a pěti mezerami. V prolomené bráně s černou lyrou v klenáku je žlutý glóbus, v horním vlajícím poli moravská orlice, v dolním vlajícím poli je polovina koně ve skoku se zlatou zbrojí a uzděním.

Vysvětlení použitých symbolů: Český lev symbolizuje příslušnost kraje do Čech. Moravská orlice zastupuje část území kraje nacházející se na území Moravy (okolí Moravské Třebové) a polovina koně pochází ze znaku sídelního města. Hradební zeď ve čtvrtém poli symbolizuje historické kořeny kraje, otevřená brána s globem vstřícnost vůči vnějšímu světu, lyra představuje hudební tradice kraje (Smetana, Martinů) a modrý podklad množství řek a vodních ploch v kraji.

O tom, jakým způsobem byla krajská vlajka vytvořena v případě Olomouckého kraje, se dá dozvědět z textu Jiřího Loudy zveřejněného na stránce Olomouckého kraje Symboly Olomouckého kraje.

"Znak Olomouckého kraje

Návrh znaku vychází z usnesení parlamentního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 8. 11. 2000, jímž byla schválena kritéria pro udělování znaků a praporů krajům, stanovená podvýborem pro heraldiku.

Tato kritéria stanovila, že znakem má být čtvrcený štít, v němž první čtvrť má obsahovat znak historické země, na jejímž území kraj leží. V případě, že kraj sahá ještě do další historické země, má být její znak v poslední čtvrti, pokud je to heraldicky a výtvarně vhodné. Jinak může být i v jiné čtvrti.
(...)

Popis znaku zní:

Štít je čtvrcen modře a zlatě. V první čtvrti je stříbno-červeně šachovaná, zlatě korunovaná (moravská) orlice se zlatou zbrojí. Ve druhé čtvrti je černá, zlatě korunovaná (slezská) orlice s červenou zbrojí. Ve třetí čtvrti je kosmý, vlnitý, modrý pruh a ve čtvrté čtvrti jsou zlatá písmena SPQO (v pořadí dvě a dvě) tak, jak jsou v městském znaku.

Prapor má podle kriterií stanovených podvýborem pro heraldiku opakovat znamení ze znaku na plochu praporu.

Jiří Louda"

Čechy, Morava a Slezsko 

Čechy, Morava a Slezsko (České Slezsko);
ke Slezsku články: Slezsko, Dolní Slezsko,
Horní Slezsko, České Slezsko, Polské Slezsko,
Pruské Slezsko, Rakouské Slezsko, Těšínské Slezsko


Moravská vlajka, 1. a 2. pole krajských vlajek

Moravská vlajka, 1. pole vlajky Jihomoravského kraje
Moravská vlajka, 1. pole vlajky Olomouckého kraje
Moravská vlajka, 1. pole vlajky Zlínského kraje
Moravská vlajka, 1. pole vlajky Kraje Vysočina
Moravská vlajka, 2. pole vlajky Moravskoslezského kraje
Moravská vlajka, 2. pole vlajky Pardubického kraje

Jihočeský kraj je mezi kraji České republiky, jejichž území je tvořeno zemí náležející k Moravě, výjimkou, když v jeho znaku a na jeho vlajce moravská orlice zastoupena není, ačkoli je část Moravy (relativně malá) jeho součástí. Jedná se o Slavonicko, Dačicko, Českorudolecko, moravská část obce Kunžak, města Strmilov, obce Popelín (téměř celé území obce), Zahrádky, Studená (téměř celé území obce), dále např. obec Dešná.