Morava na starých a nových mapách, vývoj hranic Moravy s Čechami, Slezskem, Rakouskem a Slovenskem

Protože je možné se v dnešní době na některých internetových stránkách setkat s nepodařenými mapami, které sice mají zachycovat rozsah (historických) zemí, z nichž je složena Česká republika, které ve smyslu země existovat nepřestaly, ale tento vytčený informativní úkol správci oněch stránek plní ledabyle, nebo se jim jej naplnit vůbec nedaří, je potřeba se tomuto tématu věnovat a ukázat, jak se věci mají. Je nutné školním dětem pomoci, aby unikly tomuto druhu klamu.

Nejprve tedy mapa zachycující české země, na níž je vedle Moravy a Čech Slezsko v rozsahu, který se v polovině 18. století změnil v důsledku válek o dědictví rakouské.

Země Koruny české, Slezsko v rámci soustátí České koruny do roku 1742

Čechy, Morava, Rakouské Slezsko na konci 19. století.

Čechy, Morava, Rakouské Slezsko, rok 1892

Morava na mapě z roku 1897.

Markrabství moravské a Vévodství slezské, rok 1897

Celkový pohled na Rakousko-Uhersko s vyznačením jednotlivých zemí.

Rakousko-uherské mocnářství, C. F. Baur, korunní země,
nákladem Ed. Hölzela ve Vídni

Morava dnes. V roce 1928 vznikla po správní reformě Země Moravskoslezská, v níž byly spojeny v jeden celek České Slezsko a Morava. Rozsah Země Moravskoslezské je včetně moravských enkláv ve Slezsku vyznačen na mapě dnešní České republiky.

Místopisná mapa Moravy a Slezska, rok 1929
Země Moravskoslezská vyznačená na mapě dnešní České republiky


České Slezsko, v rámci československého a českého kontextu obvykle označované jen jako Slezsko, v letech 1918 až 1992 označované též jako Československé Slezsko, v době německé okupace (1938–1945) také Sudetské Slezsko, představuje jihovýchodní část Slezska, náležející k České republice, v jejímž rámci tvoří severovýchod jejího území. V letech 1918-1928 tvořilo České Slezsko coby země Slezská jednu ze zemí Československé republiky.

České Slezsko a moravské enklávy ve Slezsku
vyznačené na mapě dnešní České republiky

Moravské enklávy ve Slezsku, dříve též moravské obvody ve Slezsku, je původně označení pro exklávy Markrabství moravského obklopené Slezskem, od roku 1783 označení pro části Markrabství moravského, spravované nadále až do roku 1928 sice slezskými úřady, ale podle moravských zemských zákonů. Jednalo se převážně o moravské exklávy obklopené Slezskem, v jednom případě však šlo o výběžek Moravy.

Moravské enklávy ve Slezsku

České Slezsko jako jedna z pěti zemí Československa (do roku 1928, kdy bylo spojeno s Moravou do země Moravskoslezské). Československá republika (zkratkou ČSR; uváděno také jako Republika československá, zkratkou RČS).

Republika československá

Odlišné systémy územní správy a samosprávy měla vyřešit změna územněsprávního uspořádání republiky. V roce 1920 byl vydán zákon o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé. Mapa zachycuje neuskutečněné rozdělení Moravy a Českého Slezska na župy podle zákona z roku 1920.

Návrh žup pro Moravu a Slezsko

Územní vývoj pomezí Moravy a Slezska znázorňuje mapa níže.

Moravsko-slezská hranice
Národnostní složení Rakouského Slezska
a přilehlé části Pruského Slezska v roce 1912
 
Po roce 1945 vznikla tzv. Slezská expozitura země Moravskoslezské, oficiálním názvem Moravskoslezský zemský národní výbor - expositura v Moravské Ostravě.

Někdejší Slezská expozitura země Moravskoslezské
na mapě dnešní České republiky

Mapa Českého Slezska (vymezeno tučnou čarou, šrafovaně je zvýrazněn územní rozsah dnešního Moravskoslezského kraje) po roce 1920.

Mapa Českého Slezska po roce 1920

Země Moravskoslezská. Správní členění země Moravskoslezské v roce 1938.

Správní rozdělení země Moravskoslezské
na politické okresy, stav v roce 1938

Statutární města, a politické a soudní okresy země Moravskoslezské v letech 1935–1938.

Správní rozdělení země Moravskoslezské na
politické a soudní okresy, stav v roce 1938

Zachycení moravsko-české, neboli, jak říkají naši přátelé v Čechách, česko-moravské hranice, dokonce ve dvojím barevném provedení. Autor druhého obrázku přidal více popisných informací. Za to, že je jeho obrázek větší a že zachycuje moravské enklávy ve Slezsku (to kreslíř žlutooranžové mapky nedokázal) se vyslovuje uznání a uděluje pochvala.


Čechy s hranicemi české a moravské církevní provincie. Zeleně a béžově je zakresleno území Čech. Zeleně a růžově je zakresleno území České církevní provincie. Béžově je zakresleno území Čech patřící k Moravské církevní provincii. Růžově je zakresleno území Moravy patřící k České církevní provincii.


Obrázky byly převzaty z české verze Wikipedie, kde je možné se na odkazovaných stránkách seznámit s jejich autory.

Pokud by chtěl někdo vydat vlastní mapu, například turistickou, bude potřebovat přesné podklady. Hranice katastrů obcí na hranicích s Čechami může studovat např. na indikačních skicách, ale při tvorbě mapy bude vycházet z určitého stavu, kterým může být kterýkoli bod historie, nebo správní reforma k 1. lednu 1949. Pro pochopení celkového obrázku je jako vždy dobré se seznámit se všemi nastalými změnami. Některé kousky země, které dnes považujeme za součást Moravy, k ní byly připojeny v důsledku historického vývoje i po roce 1918.

Ke studiu využijete odbornou literaturu, kterou zase porovnáte s jinou dostupnou literaturou, ke které již někdo mohl mít, jak běží čas, nějaké poznámky, například:

1) Schulz, Jindřich, Vývoj českomoravské hranice do 15. století. Schulz, Jindřich. In: Historická geografie. Sborník příspěvků k osmdesátinám korespondenta ČSAV doc. PhDr. Františka Roubíka, DrSc. nositele vyznamenání Za zásluhy o výstavbu Praha: Komise pro historickou geografii při Ústavu československých a světových dějin ČSAV 4, (1970,) s. 52-81, 7 mp.

2) Topolová, Monika, Vývoj českomoravské hranice. Topolová, Monika. In: Moravský historický sborník: ročenka Moravského národního kongresu / odpovědný redaktor Jiří Drápela Brno : Moravský národní kongres, 1999-2001 [vyd. 2001] s. 307-360.

Otázkou vymezení hranice s Čechami se zabývá text a jeho vylepšená verze, které svoji představu průběhu takového dělítka-pojítka ukazují zakreslenou v mapě. Je to návrh, ke kterému tento autor dospěl na základě dosavadního zkoumání. Poznámka: Důležitá by při přezkumu byla faktická stránka věci, je však dlužno poznamenat, že design stránek laděný do žlutočervena poněkud více namáhá oči.

Mapa možné budoucí hranice vedoucí
mezi Moravou a Čechami

Mapa Moravské církevní provincie a starší
hranice země Moravskoslezské

Popis změn v hranici Moravy s Rakouskem a se Slovenskem během 20. století, a vysvětlení důvodu pro ně, by se na tomto místě také hodil.

Pro zajímavost dále následuje moderní železniční mapa Moravy a Slezska.

Železniční mapa Moravy a Slezska, 21. století