Kniha stavu rytířského, 1671

V knize stavu rytířského se nachází moravská orlice, již použil na obálce druhého dílu svých dějin Moravy historik Josef Válka. O kresbě a jejím autorovi je pojednáno na stranách 224-226 této práce. Tento text kresbu rozebírající zde níže přepisujeme; Válka J., Dějiny Moravy II. Morava reformace, renesance a baroka (Vlastivěda moravská, nová řada sv. 5). Brno, Muzejní a vlastivědný spolek 1995. Na obálce prvního dílu je použita ilustrace z Kodexu Gelnhausen zachycující moravského markraběte Přemysla; Válka J., Dějiny Moravy I. Středověká Morava (Vlastivěda moravská, nová řada). Brno, Muzejní a vlastivědný spolek 1991.

Autorem kresby na titulní straně knihy rytířského stavu je Antonín Martin Lublinský. Význam své kresby slovně vyjádřil takto: "Kdokoli hledáš na světě udatné hrdiny a toužíš poznat na zemi slavné muže, zde čti: poznáš hrdiny, jež zrodil kmen Markomanů, kmen bohatý na nejslavnější muže. V roce, v němž v tomto seznamu Morava šlechtické rody z hrdinského kmene prostřednictvím insignií - erbů - obnovila." Heroismus rytířů je spojen s tradicí Markomanů - Moravanů, nejvyšší politické ctnosti pak s Markrabstvím moravským. Lublinský tvoří svou "zemskou" emblematiku v duchu a stylu heroického baroka ctností a spojuje tyto hodnoty se svou zemí. Je to myšlení okruhu historických eruditů a patriotů a je pochopitelné, že právě Lublinský je autorem emblému na titulním listu Pešinova díla Mars Moravicus.

Moravská orlice, symbol Moravy
s Králem Marobudem, Chronem a Klio (Kleió)


Kleió, která je Múzou dějepisectví, pro budoucí pokolení zachycuje kresbu a barvy moravské orlice. Staří Řekové zastávali názor, že i historické dílo může mít literární hodnotu, být napsáno čtivě, hezky, uměleckou formou. Nevylučovali ani básnické zpracování.

Kleió bývala zobrazována jako sedící dívka se svitkem papyru v rukou. Jedna z nejlepších jejích soch, pravděpodobně římská kopie helenistického originálu (ze 3. stol. př. n. l.) je ve Vatikánském muzeu. V Knize stavu rytířského se patrně jedná o jedno z vůbec nejlepších zachycení Kleió v malbě v 17. století.

Erb Deblínů, který se nachází na fol. 32, je obklopen znakem Čech, Uher, Rakouska, Moravy (orlice je stříbrnočervená) a Slezska.

Erb Deblínů

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 3 Stavovské rukopisy, inv. č. 46, Kniha stavu rytířského, 1671