Obnovené zřízení zemské pro Moravu z roku 1628

Obnovené zřízení zemské bylo pro Moravu vydáno 10. května 1628. Bylo to rok poté, co bylo Ferdinandem II. zemské zřízení vydáno pro Čechy.

Znak Moravy v Obnoveném zřízení
zemském pro Moravu z roku 1628

Berdárová, J., Organizace soudnictví a právní úprava procesu v Obnoveném zřízení zemském, s. 5: Obnovené zřízení zemské (OZZ) je název pro kodifikaci českého zemského práva z 10.května 1627 a moravského z 10. května 1628. Český král a moravský markrabě Ferdinand II. obě zemská zřízení oktrojoval, tj. vydal ze své pravomoci, bez souhlasu sněmu, na základě vítězství nad stavy v občanské válce a teorie o propadlých právech. To znamená, že čeští stavové všechna svá práva a svobody ztratily v důsledku porážky vojenského povstání proti svému králi. Vydáním Obnoveného zřízení zemského si panovník legislativně zajistil pozice získané bělohorským vítězstvím.

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, G  21 Staré tisky, sign. III/614