Velké zemské právo Moravské

Popisek k obrázku níže s názvem Moravský zemský sněm 17. století použitému na Wikipedii v několika článcích (např. Moravský zemský hejtman) říká, že se jedná o zasedání moravského zemského soudu v Zemském domě v Brně v 70. letech 17. století. "Kresba podle fresky Kajetána Schaumberga."


Tento obrázek můžeme srovnat s grafikou Velké zemské právo Moravské uloženou v Moravském zemském archivu v Brně ve fondu G 126 Sbírka rytin a obrazů, inv. č. 34. Její digitální kopii si lze rovněž prohlédnout na internetu.


V popisku u této grafiky vidíme jiný názor na autorství fresky "Velké zemské právo Moravské dle zhotoveného Danielem Granem obrazu al Fresco na stropě menší komnaty soudní v domě Moravských stavů zemských na Dominikánském placu v Brně.". Takže, co o tom soudí nejnovější literatura, např. díl Dějin města Brna věnovaný umění a práce přímo se zabývající Novou radnicí v Brně?

V roce 1935 vydalo město Brno práci Jaroslava Dřímala Nová brněnská radnice. Úprava sněmovny moravských stavů. 28.IX.1935, a v roce 1947 vyšla péčí Ústředního Národního výboru zemského hlavního města Brna práce téhož autora Zemský dům v Brně. Jaroslav Dřímal vysvětluje, že autor je neznámý. V roce 2005 byla pod jménem Františka Zřídkaveselého vydána práce Brněnské radnice.

Daniel Gran: 1694-1757, rakouský freskař a malíř. Je autorem fresky ve velkém sněmovním sále. V roce 1734 vyzdobil strop sněmovního sálu freskami. První část: hold řeckého Olympu Moravě, druhá část: apoteóza vlády Spravedlnosti neboli alegorie dobré vlády - nad průčelím sálu v místech, kde u středního okna pod šachovanou orlicí stával při zasedání soudu vyvýšený markraběcí trůn, před nímž seděli soudci. Stěny byly rozděleny architektonickou kompozicí v umělém mramoru a vyzdobeny postavami moravských markrabat z habsburského rodu id Ferdinanda I. po Karla VI.

Kajetán Schaumberg: Graz, Rakousko (Austria) † 1777, Bratislava, malíř, architekt. Měl v sále Zemského domu (Nová radnice v Brně) namalovat jinou fresku, dnes nedochovanou, s personifikací Spravedlnosti, což by odpovídalo tématu výjevu. Udělal to v 70. letech 18. století?

Kdo je autorem původní fresky, která vznikla ve 30. letech 18. století, v tzv. tribunální síni, podle které byly Mořicem Vilémem Trappem nakresleny ony dvě kresby (nebo (je) jen jedna, a ten druhý obrázek je ..., nebo je ...?), které vidíte výše, se neví, jelikož viz dále neznáme autora výmalby stropu malé zemské světnice, která byla provedena v letech 1735-1737. U druhé kresby, která byla s chybným připsáním autorství původní fresky vydána tiskem, je autorství fresky připsáno Danielu Granovi, což jako tvrzení logicky není pravda - jestliže budeme věc brát tak, že to "prostě nevíme".


Výjev je v popisku k prvnímu obrázku (na Wikipedii) kdovíproč časově zařazen do doby 70. let 17. století. Snad je to jen chyba v popisku (udání století), nebo ...? Všimneme si však bez větších obtíží, že nápisy pod sochami vlevo  a vpravo přečteme takto: Carolus VI a Josephus I, což si rychle domyslíme a lehce vyložíme jako jména panovníků Karla VI. a Josefa I.

Detailní objasnění k fresce a jejímu časovému zařazení, ke kresbám, nám na stranách 108-109 podává dosud nepřekonaná práce Jaroslava Dřímala Zemský dům v Brně, 1947, v jejíž příloze reprodukci druhé kresby nalezneme také. Výmalba stropu malé zemské světnice, později zvané tribunální síň, v budově Zemského stavovského domu, dnešní Nové radnice v Brně uskutečnila v letech 1735-1737. Neznáme autora výmalby. V roce 1884 došlo k zalíčení fresky. Podobu fresky dnes známe díky Mořici Vilému Trappovi, jenž ji v roce 1858  překreslil. Mylně však za autora fresky označil malíře Daniela Grana - viz životopisné údaje k němu výše. Trappovu kresbu pak reprodukoval Karel Josef Demuth ve svém vydání Knihy Tovačovské.

Freska zobrazuje zasedání moravského zemského soudu. Zachycuje Karla VI. na trůně oděného do kroje španělského granda. Na krku má řád zlatého rouna. Po jeho pravici stojí komorník s taseným mečem, vlevo spočívá na stole koruna a markraběcí klobouk. Pod komorníkem sedí olomoucký biskup a družina šesti zemských soudců z panského stavu. Po Karlově levici stojí jedenáct pánů, mezi nimi jsou zemský hejtman, nejvyšší písař i podkomoří, kteří zasedali na zemském soudě. Od sálu je dělí šraňky. Před zábradlím je ozdobná lavice se šesti zemskými soudci z rytířského stavu. Na vyvýšeném místě sedí dva písaři, kteří čtou a zapisují výroky soudu.

O moravské orlici ve sněmovním sálu na obelisku nacházejícím se v horní části stropní fresky a Danielu Granovi (Alegorie slávy a bohatství Moravy z let 1734-1735) zde již bylo napsáno v příspěvku k moravské orlici na Nové radnici v Brně. Další údaje o výzdobě tohoto zemského domu jsou zachyceny v příspěvku k Josefu Winterhalderovi mladšímu, výmalba sálu Zemských desk v zemském domě v Brně z roku 1777.

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, G 126 Sbírka rytin a obrazů, inv. č. 34, Velké zemské právo Moravské