Moravská orlice na Nové radnici - Zemský stavovský dům v Brně

O historii budov Nové radnice - Zemský stavovský dům v Brně, se lze dočíst např. v sedmém dílu Dějin Brna (Dějiny Brna. 7, Uměleckohistorické památky, historické jádro, redaktor svazku Jiří Kroupa, Brno, 2015, s. 499-519; schéma funkcí jednotlivých křídel a interiérů je na straně 507).

Fresku v prostoru schodiště na přístupu k sněmovnímu sálu (s. 507-509) vymaloval brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein v roce 1732. Znaky Čech a Moravy se nacházejí v severojižní ose této nástěnné malby, v západovýchodní znak Slezska a český lev. Naproti nim znak Uher, rakouských dědičných zemí a Kastilie-Leonu zastupující nárok Karla VI. na španělskou korunu.

Ve sněmovním sálu je moravská orlice také. Je namalována na obelisku nacházejícím se v horní části stropní fresky poblíž Dobré zvěsti (Buona Fama). Spojení Famy s obeliskem bylo v barokní době chápáno jako nejvyšší stupeň toho, co je trvalé a vznešené (s. 512). Autorem Alegorie slávy a bohatství Moravy z let 1734-1735 ve sněmovním sálu je Daniel Gran. Fresky byly renovovány v letech 2003 až 2005: "Nástropní Granova freska je rozdělena na dvě kompozice se složitou alegorickou tematikou. První, větší část představuje hold řeckého Olympu Moravě (alegorie šťastné vlády Moravy) - Gran zde vyjádřil po vkusu tehdejší doby slávu a vznešenost moravské země antickým námětem. Výjev zobrazuje ctnosti a bohatství Moravy: uprostřed bohyně hojnosti, nad ní ctnosti Moravy, pod ní bohatství Moravy (lev střeží Moravu a odhání neřest). Matně sluncem ozářený zvěrokruh ohraničuje oblaka, v nichž se vedle poletujícího anděla zvedá od geniů obklopený obelisk s moravskou orlicí.".


Z popisu malby Alegorie šťastné vlády Moravy známé též jako Hold Olympu Moravské zemi na olejové skice z doby před 1734 ve sbírkách v Moravské galerii v Brně: "Pod zvěrokruhem, naznačujícím u horního okraje čas věčnosti, letí Fáma s pozounem, hlásající slávu Moravy. Vrchol tvoří symbol země, obelisk se znakem Moravy, šachovanou orlicí. K obelisku přilétají putti s vavřínovým věncem a korunou.".

V práci Michaely Bortlové Motiv obelisku ve výtvarné kultuře Moravy a Slezska kolem roku 1800 je to vyjádřeno takto: "nástěnná malba Daniela Grana ve starém Sněmovním a soudním sále moravských stavů v Brně (...), rozvržená do dvou hlavních plánů, přičemž první větší za svůj ideový bod pojímá právě obelisk s moravskou orlicí, který od geniů přijímá okřídlená Fama jako hold Olympu moravských zemských stavů. Jednotlivé postavy ztělesňují: „... vlastnosti slavné, spravedlivé, zbožné, vzdělané, silné, krásné, bohaté, zdravé, úrodné a nebojácné jeho země." Tzn., že erb moravské orlice na obelisku je vyjádřením vyvolené příslušnosti moravských zemských stavů sloužící k účelům sněmovního a soudního sálu. Zároveň můžeme hold moravských zemských stavů chápat také jako příslušnost katolické Evropě, ale také jako vyjádření důležité a nepostradatelné funkce moravských zemských stavů v tehdejší společnosti, která měla své pevné místo v tehdejším řádu světa.".