Používání zemského znaku - příprava bibliofilského tisku s moravskou orlicí na titulní straně - T. G. Masaryk, Moravo, Moravičko milá...

1)

Městská rada v Břeclavi.
V Břeclavi, dne 13. května 1935
Věc: Bibliofilský tisk.
 Č. j. 42/pres/35

Jan Černý, president země mor. slezské v Brně.

Slovutný pane presidente.

Dne 9. června t. r. koná se v Břeclavi celostátní sjezd moravských knihomilů, k němuž městská rada převzala protektorát a vydá také zvláštní bibliofilský tisk. Pro tento tisk podařilo se nám získati vzácnou věc, jejímž autorem jest sám pan president republiky.

Vydáme totiž jeho črtu, nadepsanou: "Moravo, Moravičko milá...", kterou napsal prof. T. G. Masaryk v r. 1888 a uveřejnil v Čase, II. ročník 2. číslo z 5. 1. 1888. Tuto črtu uvede pan Dr. Škrach a p. president republiky prostřednictvím Dr. Škracha dal souhlas k jejímu vydání.

Pro úpravu tohoto bibliofilského tisku žádáme Vás, slovutný pane presidente o lask. svolení, abychom na titulní straně mohli použíti znaku mor. orlice.

Doufáme, že této naší prosbě laskavě vyhovíte a že pokud Vám bude možno vyhovíte i této naší další prosbě:

Předpokládáme totiž, že zemská tiskárna má vhodný štoček této moravské orlice, event. v barvách. Byli bychom Vám, slovutný pane presidente, velmi povděčni, kdyby zemský úřad mohl nám takový štoček laskavě zapůjčiti.

Prosím zdvořile, slovutný pane presidente, o laskavé příznivé vyřízení této naší žádosti, předem Vám srdečně děkuji a jsem

v hluboké úctě oddaný
starosta města

Město Břeclav (razítko)

2)

Č. j. 18569/8891 1935
Datum 13. 5. 1935, č. 42/pres/35
Praes. 17. 5. 1935
Skupina: II.
Oddělení: 2.
Došlo od městské rady v Břeclavi.
V Brně dne 26. května 1935.

Městská rada v Břeclavi, použití znaku moravské orlice pro úpravu bibliofilského tisku.

Pro domo: Ročník II/1888 časopisu "Čas", v němž příslušná črta byla uveřejněna, byl podepsaným referentem vypůjčen ze zemské a universitní knihovny a jest k informaci pana aprobenta přiložen.

Přednes.

Městská rada v Břeclavi převzala protektorát celostátního sjezdu moravských knihomilů, který se koná dne 9. června t. r. v Břeclavi, a vydá k sjezdu také zvláštní bibliofilský tisk, a to črtu, nadepsanou "Moravo, Moravičko milá...", napsanou nynějším panem presidentem republiky Masarykem v roce 1888, k jejímuž zamýšlenému vydání dal pan president republiky souhlas. Pro úpravu tohoto bibliofilského tisku žádá městská rada v Břeclavi, aby na titulní straně mohla použíti znaku moravské orlice.

Návrh.

Doporučiti žádost ministerstvu vnitra k příznivému vyřízení.

Ministerstvu vnitra v Praze.

Přiloženým podáním ze dne 13. května 1935 č. 42/pres./35 žádá městská rada v Břeclavi, aby směla použíti znaku moravské orlice na titulní straně bibliofilského tisku, jejž hodlá vydati k celostátnímu sjezdu moravských knihomilů, konanému v Břeclavi pod jejím protektorátem dne 9. června t. r. Zmíněný bibliofilský tisk bude míti za předmět črtu - opiš shora až... dal podle přiloženého podání městské rady v Břeclavi pan president republiky souhlas.

Zemský úřad předkládá žádost městské rady v Břeclavi k rozhodnutí podle § 10. zákona č. 252/1920 Sb. z. a n. a § 10. vlád. nař. č. 512/1920 Sb. z. a n. a navrhuje vzhledem k vylíčeným okolnostem žádaného použití znaku moravské orlice, aby žádosti bylo vyhověno, při čemž zemský úřad podotýká, že také zemský výbor moravskoslezský usnesl se doporučiti žádost k příznivému vyřízení.

Ježto bibliofilský tisk se znakem moravské orlice na titulním listě má býti vydán k celostátnímu sjezdu moravských knihomilů, konanému již 9. června t. r., prosím, aby žádost městské rady v Břeclavi byla vyřízena pokud možno nejrychleji, aby se městské radě dostalo vyřízení jejího ještě včas.

II.
K č. 42/pres./35 ze dne 13. 5. 1935.

Městské radě v Břeclavi.

Hořejší žádost tamní městské rady o svolení, aby směla použíti znaku moravské orlice na titulní straně bibliofilského tisku, jejž hodlá vydati k celostátnímu sjezdu moravských knihomilů, konanému v Břeclavi dne 9. června 1935, předložil zemský úřad ministerstvu vnitra rozhodnutí podle § 10. zákona č. 252/1920 a § 10. vlád. nař. č. 512/1920 Sb. z. a n.

K další prosbě městské rady, aby zemský úřad zapůjčil jí vhodný štoček moravské orlice, event. v barvách, sděluji, že ani tiskárna zemského úřadu, ani zemská tiskárna nemá štočků moravské orlice v barvách vůbec, jinak pak má štočky moravské orlice jenom v drobných rozměrech, jaké podle mínění uvedených tiskáren nejsou vhodnými pro účel, k němuž městská rada štočků moravské orlice potřebuje.

Pro domo: Projednáno s přednosty obou tiskáren.

3)

Ministerstvo vnitra republiky Československé.
V Praze dne 4. června 1935.
Čís. 37732/1935.
8.

Městská rada v Břeclavi, použití zemského znaku moravského na bibliofilském tisku.

K č. 18569/II/2 ze dne 26. května 1935.
Přílohy:

Zemskému úřadu v Brně.

na vědomí a k doručení povolovacího výměru a platebního výměru s vplatním lístkem a obálkou adresátu s požádáním, aby tamní úřad před rozmnožením znaku na bibliofilském tisku si dal předložiti otisk jeho štočku a přezkoumal vyhovuje-li uložené podmínce.

Městská rada v Břeclavi buď vyzvána, aby žádost opatřila dodatečně kolkem za 50 Kč.

Za ministra:

4)

Opis.
Ministerstvo vnitra republiky Československé.
V Praze dne 4. června 1935.
Čís. 37732/1935.
8

Městská rada v Břeclavi, použití zemského znaku moravského na bibliofilském tisku.

Městské radě v Břeclavi.

K žádosti z 13. května 1935 povoluje Vám ministerstvo vnitra podle §u 10. zákona č. 252/1920 a vlád. nař. č. 512/1920 Sb. z. a n. použíti zemského znaku moravského na titulní straně bibliofilského tisku "Moravo, Moravičko milá...", pod podmínkou, že znak bude proveden přesně podle zákona číslo 252/1920 Sb. z. a n. a jeho obrazové přílohy:

Za tento úřední úkon byla Vám podle zákona č. 53/1925 Sb. z. a n. ve znění zákonů č. 253/1926 a č. 190/32 Sb z. a n. o dávkách za úřední úkony ve věcech správních a podle vlád. nař. č. 191/1932 Sb. z. a n. předepsána dávka 100 (jednosto) Kč, kterou nutno zaplatiti připojeným vplatním lístkem.

Za ministra: Podpis v. r.

5)

Městská rada v Břeclavi.
V Břeclavi dne 4. července 1935
Číslo 7078/I/35
Toto číslo budiž při odpovědi uvedeno.
Věc: Moravský znak.

Zemskému úřadu v Brně.

Tamním výnosem ze dne 13. 6. 1938 č. 21419/II/2 byl nám intimován výnos min. vnitra ze dne 4. 6. 1935 č. 37732/8/1935, pokud se týče výměr téhož ministerstva k pol. rejst. A 1839/1935, dle něhož se nám ukládá, abychom za povolení použití mor. zemsk. znaku na bibliofilský tisk zaplatili dávku za úřední úkon 100 Kč a vedle toho, abychom svoji žádost opatřili kolkem 50 Kč.

Žádáme zdvořile, aby zemský úřad předložil min. vnitra toto podání, kde žádáme o zrušení obou těchto předpisů z těchto důvodů:

Při bibliofilském tisku jednalo se o vydání črty, kterou před léty napsal dnešní president ČSR prof Dr. Masaryk do Času. Úpravu textovou i zevnější provedl pan odborový rada Dr. V. Škrach. Na jeho pokyn při vydání tohoto vzácného bibliofilského tisku a to vzácného již pro osobu autorovu volili jsme zcela skrovnou zevnější úpravu, na kterou nemohli jsme použíti a také nepoužili znaku mor. orlice.

Platili bychom proto dávku za úřední úkon za něco, čehož jsme ve skutečnosti nepoužili.

Podotýkáme také, že povolovací výměr přišel více než týden po sjezdu bibliofilů, kdy tiskovina byla již v rukou těchto knihomilů. Došel tudíž pozdě, takže bychom znaku mor. orlice použíti ani nemohli.

Zdůrazňujeme také, že se jedná o kulturní počin, kterým se městská rada odvděčila celostátnímu sjezdu knihomilů za to, že právě Břeclav si zvolili za sídlo svého sjezdu. Po této kulturní stránce prosíme, aby byl o svědectví dožádán pan odborový rada Dr. Škrach, knihovník páně presidentův.

Také žádost byla polooficielním zdvořilým dotazem k p. presidentu země mor. slezské, zdali by bylo vůbec užíti zemského znaku a byla spojena s dotazem, zdali by zemská tiskárna mohla nám zapůjčiti štoček. Zemský úř. jistě jenom proto, aby vyřízení uspíšil, předložil tento poloúřední dotaz, adresovaný panu zemsk. presidentu, jako žádost k vyřízení min. vnitra.

Z toho důvodu žádáme, aby jak dávka za úřední výkon, tak také požadovaný kolkový poplatek byl nám lask. prominut.

Starosta:

Město Břeclav (razítko)

6) 

Ministerstvo vnitra republiky Československé
V Praze dne 24. ledna 1936.
Čís. B5894 - 28/-35.

Městská rada v Břeclavi, použití zemského znaku moravského v bibliofilském tisku, dávka za úřední úkon.

K čís. 18562/II/2 ze dne 26. května 1935.
Přílohy: 0

Zemskému úřadu v Brně.

Výměrem ministerstva vnitra ze dne 4. června 1935 k č. 37732 ai 35, byla městské radě v Břeclavi vyměřena dávka za povolení použití moravského zemského znaku v částce 100 Kč, která až dosud nebyla zaplacena. Podle přípisu městské rady v Břeclavi ze dne 26. srpna 1935, čís. 9540/35/I zažádala prý městská rada v Břeclavě podáním ze dne 4. července 1935, čís. 7078/I/35 cestou zemského úřadu v Brně za zrušení předepsané dávky, ježto daného povolení k použití zemského znaku nebylo použito.

Tamní úřad se žádá, aby tuto žádost, došla-li tamnímu úřadu, sem s největším urychlením předložil k rozhodnutí.

Za ministra:

7)

Ministerstvo vnitra republiky Československé.
V Praze dne 21. února 1936.
Čís. 9456/1936.
8.

Městská rada v Břeclavi, použití zemského znaku moravského na bibliofilském tisku, dávka.

K č. 5143/1936-II/2 ze 4. února 1935.
Přílohy: 6

Vrací se Zemskému úřadu v Brně.

se sdělením, že k podání městské rady v Břeclavi ze 4. července 1935 čís. 7078/I/35 ministerstvo vnitra béře zpět svůj výměr ze 4. června 1935 čís. 37732/35, jímž bylo městské radě v Břeclavi povoleno užíti moravské orlice na titulní straně bibliofilského tisku "Moravo, Moravičko milá...", odepisuje dávku Kč 100,- vyměřenou za toto povolení a netrvá na dodatečném okolkování podání jmenované městské rady z 13. května 1935.

O tom buď městská rada v Břeclavi vyrozuměna.

Za ministra:

Citace zdroje: MZA v Brně, B 40 Zemský úřad, III. manipulace, sign. I-20d, kr. 889