Našinec - setkání Františka Josefa I. a cara Alexandra III. v Kroměříži

Našinec, 19. 8. 1885
Schůze císařů.
Z Kroměříže dne 17. srpna 1885.
(Pův. dopis.)
Poněvadž o sjezdu Nejjasnějšího panovníka našeho s carem ruským došlo již sdělení officielní, nalepena na všech rozích města provolání starosty kroměřížského k občanům a obyvatelům města Kroměříže (venkova provolání to nesvědčí). Provolání toto má na prvním místě text německý, na druhém teprv český, jenž, mimochodem řečeno, vyniká slohem nečeským, germanismů a naprosto nemožných stylistických obratů plným.
(...)
Občané a obyvatelé města Kroměříže! Ukažte, co vykonati může láska věrných poddaných i v krátké době několika málo dnů.

Barvy nejjasnějšího domu panovnického, barvy Rakouska, jakož i neméně barvy ruského domu panovnického mezi zděmi našeho města pohostinsku dlícího, buďtež viditelným znamením naší nevýslovné radosti, vědomé sobě, že Otec vlasti, Jeho nejjasnější choť a nejvyšší jeho hosté dlí ve středu našem.

V našich srdcích hořící plamen lásky ku vlasti nalezniž večer v den příchodu Našeho Vznešeného panovníka svůj odlesk v oknech každého domu a ukaž světu, že všudy i v nejmenší chaloupce pro náš milovaný dům panovnický vřele srdce bije. Toť platí milovanému domu panovnickému! Toť platí drahé vlasti!

Starosta:
Ferdinand bar. Bojakovský.

Provolání toto rozesílá se také po domech. Přípravy k uvítání množí se každým dnem. Na velkém náměstí vypínají se již čtyři obrovské jehlance, doposud ovšem bez příkras. Město jindy tiché hřmí samými kočáry dekoračních inspektorů. Dnes počínají se najímati lidé ku pletení věnců. Na nádraží se zřizuje druhá silnice. Na nádraží severní dráhy zřízen bude do čekáren od místa, na němž dvorní vlak se zastaví, korridor. Úřednictvo severní dráhy, jež obstarávati bude službu osobní mimo dvorní vlaky, bude míti stanoviště na nádraží kroměřížské dráhy v Hulíně. Dráty telegrafní vedeny jsou na vše strany. Proslýchá se, že císařovna hodlá také navštíviti paulánský klášter milosrdných sester v Kroměříži. Město se jen hemží cizinci, obydlí starosty města Kroměříže ověšeno jest, aby znatelno bylo, prapory.

Našinec, 21. 8. 1885

(...)
Co se týče příprav ku uvítání, možno uvésti pouze toto. Druhá silnice z nádraží, o jejímž zřizování jsem minule psal, jest takměř již hotova. Velkolepá brána u prvního mostu počítaje od nádraží, pyšně již týčí se do výše. Tak i slavnostní pyramida, již staví venkov. Vedle brány jest již postavena tribuna, kteráž dle našeho soudu pro diváky bude nejvýhodnější. U druhého mostu (taktéž od nádraží počínaje) staví se také tribuny. Že telegrafní spojení se zámkem již jest provedeno, víte. Všechny domy nově se líčí. Jehlance čtyři na velkém náměstí již počínají se ověšovati chvojím. Hotel paní Haluskové na náměstí začato dnes skvostně dekorovati barvami rakouskými. Dekorateurské ateliéry nejsou ani s to nabídkám vyhověti. Arcibiskupské kanceláře důchodenské proti zámeckému průčelí počínají se již ověšovati věnci, v nichž budou znaky. Vstup do zámeckého parku není více dovolen. Zámecký vchod po obou stranách opatřen jest velkými lampami (reflektory) rovněž jako arcibiskupský dům na kopečku, jenž nyní zcela jest dohotoven a již také nábytkem opatřen. Arcibiskupské konírny rozšiřují se přístavkem, v němž bude 8 koňských stájů.
(...)
Dvorní hofmistrovský úřad nařídil, aby nádraží hulínské bylo vyzdobeno na útraty dvorů. Všechna ostatní nádraží budou dekorována na útraty společnosti severní dráhy.Našinec, 23. 8. 1885

Schůze císařů v Kroměříži.
Z Kroměříže, dne. 21. srpna 1885.
(Pův. dopis.)

(...)
Zároveň se dějí schůze dámského slavnostního výboru u paní Hoppeové, kterýžto zařídí u vchodu do zámku něžný špalír malých družiček v bílých šatech s modrými šerpami.
(...)
Co do dekorace pracuje se o překot, ačkoli všeobecná dekorace teprv ode zítřka počata bude. Řada stožárů bílých s barevnými hlavicemi již se táhne od nádražní budovy až k Vodní ulici; stožáry budou opatřeny vlajkami a oboustranné řady budou vesměs spojeny věncovím. Korridor z hlavního průchodu železniční budovou až po samou trať již vystaven a bude koberci a květinami bohatě vyzdoben. V tomto korridoru budou Jich Veličenstva od městské rady uvítána. Podobný korridor vystaven i při nádraží hulínském a bude v něm car ruský uvítán. Dekorace domů kapitulních již skončena; hlavně domy okolo zámku důstojně se vyjímají hlavně znaky všech rakouských zemí guirlandami a hojností praporů rakouských, ruských a českých.
(...)
Na triumfálním oblouku práce nepřetržitě trvá, malby již počaly. I stohy na polích budou oprapořeny. Vůbec práce neustálá. Ač krátká již jen doba, uvítání bude důstojné a doufejme, že i české.
(...)
Školní budovy již okrášleny věnci, prapory a festony, tak i domy knížecích úředníků. Poslední chvíli vynaložena na stavbu velké slavobrány a velkých pyramid, čtyry pyramidy ve městě jsou již smrčím obloženy. Město přičiňuje se s úspěchem o to, aby jeviště památného sjezdu bylo se strany jeho co nejkrásněji vyzdobeno.
(...)
Severní dráha podnikla k okrášlení pohraniční stanice Ščakovy rozsáhlé přípravy, jakož i na nádražích v Hulíně a Kroměříži. Dekorace provedeny budou v hedvábí, sametu, exotických rostlinách, festonech a praporech ruských a rakouských.
(...)

Našinec, 26. 8. 1885

Schůze císařů v Kroměříži.
Z Kroměříže, dne. 24. srpna 1885.
(Pův. dopis.)

Konečné přípravy
(...)
Právě, an toto píši, jest v pohybu tisíc rukou, aby ukončily dekorační práce a mají práci věru ohromnou, s rozumem možno říci, že průčelí všech domů do ulic obrácených docela zastřeno a zastíněno jest početnými dekoracemi všeho druhu, korouhvemi rozměrů nezvyklých, na vykrášlení smrčím oloupen celý les.

Dekorace oficielní líčí se ovšem velkolepostí a uměleckým vzezřením od dekorac(í) soukromých, které mnohdy s velkolepým nákladem zeleného materiálu, mnohých obrazů JJ. VV. a korunních manželů pořízeny jsouce, až pohnutlivě naivními jsou.
(...)
Nádraží hulínské ozdobeno jest prapory v barvách rakouských a ruských zejména pobočné podle verandy jsou mohutné, ostatně vlají vzduchem i námořní vlajky obou států a prapory mnohých zemí a velmocí rakouských, celé nádraží jest takřka zahaleno v praporech. Od nádraží k prvnímu mostu postaveny jsou četné stožáry s prapory střídavě rakouskými a ruskými, českými a moravskými a spojeny jsou festony ze zeleně; právě na odbočce k mostu druhému postavena ohromná slávobrána, kolos sic, avšak nepříliš vkusný rozčleněním a báječně jednoduchý okrasou, ze čtyr rožních risalitů vlají prapory nad krásnou bronzovou Glorií, u jejichž nohou amorety drží znaky zemské český a moravský, mimo začáteční písmena jmen JJ. VV. nemá brána nápisů. Velmi prospěšně vyjímají se podle této brány dva pilony, jež spojeny jsou dvojitým festonem nesoucím nápis "Rolnictvo." Jsou to vysoké obelisky na podstavci obložené smrčím a bohatě vyzdobené. Na jednom z nich český lev, na druhém moravská orlice. Všecky čtyry strany obelisků proloženy jsou vkusně trofejí sestavenou z různých nástrojů hospodářských a praporů nad níž vetknuta růžice ze srpů, pilony tyto rolnictvem postaveny jsou nejvkusnějšími z celé dekorace. Zmiňuji si ostatně jen o význačných předmětech, vytýkání každého stožáru s praporem vedlo by daleko, jsouť tu celé lesy praporů. V městě pak není jediného domu, aby nenesl dekoraci smrčím, prapory, obrazy, v hlavních ulicích a na náměstí jsou některá průčelí vystrojena s velikou nádherou a nákladem. Velmi oblíbeným spůsobem dekorace jest věnec kolem emblemu se jménem nebo znakem ba i plastickým medajlonem, festony z lesní zeleně, trojné prapory s emblemem, velmi pěkně vypadají domy dekorované draperiemi červenobílými a modrobílými, nejnádhernější jsou draperie z rudého sametu, zvláště do očí bijí dekorace domů bar. Bojakovského, dra. Kozánka, domu, v němž bydlí nejv. komandující, kavárna Vrbíkova, pozornost budí tři drahocenné kožešiny nad domem jistého kožešníka, dvě pardalí a střední ledního medvěda, na nichž z bobroviny aj. vyšita jsou začáteční písmena jmén J. V. a korunních manželů, jinde obložen dům samými koberci, obě dekorace připomínají poněkud reklamu. Vkusně ozdoben jest hostinec Simonův, a zejména věž radnice pokryta do polovice velkou trofejí hasičstva, ostatně, jak praveno, nenašli jsme domku, aby nebyl dekorován, i stanoviště hokynářek ověnčena. U středu náměstí, které pro svou pravidelnost jest chloubou Kroměříže, strmí čtyry pyramidy kusé, každá opatřena s vrchu plynovými monogramy rakouských i ruských VV. i korunních manželů. Celkový dojem města jest imponující, lehký větřík, třepetaje všemi prapory v pohyb, zvyšuje půvab, ulice z náměstí vedoucí poněkud křivolaké poskytují pěkný průhled. Lidstva ohromné zástupy hemží se ulicemi, celá Slovač, Haná, celá Morava přišla k dnešnímu uvítání krále českého, císaře rakouského. Mezi měšťanstvem vynikají typické postavy venkovanů, kteří nezapřeli svůj malebný a vkusný kroj, zvláště Slovačky, které přišly v nejslavnějším úboru svém, budí mezi cizími a dopisovately zahr. listů spravedlivý obdiv neméně mohutné postavy statečných našich Hanáků, jimiž se město jen hemží. Slavnostní nálada nemůže ani občasnými přeháňkami utrpěti, na každé tváři tkví úsměv; ku 12. hod. není téměř místa na širokém náměstí, massy lidstva pohybují se s obtíží ku předu a běží-li kdo rychle, nedbaje chodců, jest to jistě reportér novinářský kvapící k telegrafu.

Slavnosti uvítací.

(...)
Císařští manželé jeli i sprůvodem celým městem až k zámku, kdež stály dívky bíle oděné.
(...)

Hold lidu českomoravského císaři.
(...)
"Sláva"
(...)