Moravská orlice na článku rektorského řetězu Vysokého učení technického v Brně z roku 1915

Zajímavým dokladem užití moravské orlice je její umělecké ztvárnění na rektorském řetězu Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně). V práci k dějinám školy, kterou napsal k jejímu stému výročí Jiří Pernes, s názvem Škola pro Moravu. 100 let Vysokého učení technického, se nachází jak starší černobílá fotografie článku řetězu s orlicí a medaile se zpodobněním císaře Františka Josefa I., s. 37, tak barevná fotografie pocházející z doby vzniku tohoto zpracování dějin školy k jejímu výročí, s. 79. (Poznámka: Na straně 20 se nachází vyobrazení císaře Františka Josefa I. obklopeného znaky zemí Rakouska-Uherska, včetně zemského znaku Moravy - stříbrnočerveně vpravo hledící šachovaná moravská orlice, při příležitosti padesátého výročí jeho panování (1848-1898).


O dějinách školy a o insigniích se dále dočteme v práci Jiřího Pernese, Kapitoly z dějin Vysokého učení technického v Brně 1899–2009, a článcích Renaty Krejčí, Insignie, taláry a pamětní medaile, Události na VUT v Brně, č. 3-4, roč. VI., 1996, s. 9.; Renata Krejčí, Insignie. Vysoké učení technické v Brně, Události na VUT v Brně, č. 7, roč. IX., 1999 - Příloha Insignie VUT v Brně; Renata Krejčí, Insignie VUT v Brně, Události na VUT v Brně, č. 1, roč. XVII, 2007, s. 16-17; k insigniím VUT pokračování dále v číslech 2, 4, 5.

Obrázek části rektorského řetězu na obálce školního časopisu Události na VUT v Brně, č. 8, roč.IX., 1999.


(Poznámka ke stříbru: Samotné stříbro je poměrně měkké a je náchylné k černání při styku se sloučeninami síry v atmosféře. Proto se pro praktické aplikace obvykle slévá s jinými kovy, které zlepší jak jeho mechanické, tak vzhledové vlastnosti. Klenotnické zlaté slitiny obsahují téměř vždy určité procento stříbra. Naopak klenotnické stříbro je obvykle slitinou s obsahem kolem 90 % stříbra, doplněné mědí. Pro zvýšení povrchové kvality stříbrných šperků (lesk, odolnost) se někdy tyto předměty pokrývají velmi tenkými vrstvičkami kovového rhodia.)

V článku Insignie VUT v Brně, Události na VUT v Brně, č. 1, roč. XVII, 2007, s. 16-17 Renata Krejčí mimo jiné píše: "Při dokončení novostavby České vysoké školy technické Františka Josefa v Brně obdržela škola na základě Nejvyššího zmocnění a výnosem ministerstva kultu a vyučování ze dne 24. dubna 1911 právo, aby rektor nosil při akademických slavnostech zlatý čestný řetěz, zdobený obrazem Jeho Veličenstva."

"Rektorský řetěz sestává z řetězu důstojenství, tzv. katény a medaile, která je na katéně zavěšena. Námětově vychází ze symboliky vztahující se k brněnskému vysokému učení. Vlastní řetěz je tvořen čtrnácti články, přičemž dekorativní články se střídají s okrouhlými články bíle a modře smaltovanými a s figurálními aplikami, které zobrazují obory brněnské techniky. Větší přechodný článek nese na stříbře modročerveně smaltovaný moravský znak s orlicí, na rubu rámu jsou kolem vyryty signatury: Inv. Prof. Arch. K. H. Kepka – Fec. V. Němec Praha. Na reverzu je dále letopočet 1899/1911."

Poznámka ke složení kovu: Převzato ze znaleckého posudku odborné pracovnice Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, který byl vypracován v roce 1987.


Na tomto článku je zavěšena medaile. V době pořízení řetězu to byla medaile se sedící postavou císaře ve slavnostním rouchu, v pravé ruce žezlo, v levé ruce jablko, po pravé straně větvička vavřínu, po levé straně větvička lípy, v opisu FRANTIŠEK JOSEF PRVNÍ ZALOŽIL ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. Vyobrazením císaře i textem na katénní medaili bylo zdůrazněno zakladatelské právo panovníka."

"... celý řetěz, provedl s nevšední svědomitostí a dovedností přední český zlatnický závod Václava Němce v Praze.

Rektorský řetěz byl dokončen a předán škole v roce 1915.
"

"Původní portrétní medaile byla ve 20. letech 20. století nahrazena medailí, ..."

"V poli medaile je stojící dvouocasý lev en face, v dolní části pole nápis 28X1918, na pravou i levou stranu vybíhají lipové ratolesti, v opisu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, medaile signována autorem. Na reverzu medaile je vyryt nápis NA PAMĚŤ ZALOŽENÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ VĚNOVAL SPOLEK INŽENÝRŮV A ARCHITEKTŮ V MARKRABSTVÍ MORAVSKÉM."

V Architektonickém obzoru z července 1915 byl uveřejněn článek arch. prof. Karla Huga Kepky Čestný řetěz rektorů c. k. české vysoké školy technické Františka Josefa v Brně.

"Architektonický obzor, Praha, červenec 1915.

Čestný řetěz rektorů c. k. české vysoké školy technické Františka Josefa v Brně.
Arch. prof. Karel Hugo Kepka. - S tab. č. 31, 32 a vyobr. na str. 73.

Při dokončení novostavby c. k. české vysoké školy technické Františka Josefa v Brně dostalo se na základě Nejvyššího zmocnění a výnosem ministerstva kultu a vyučování ze dne 24. června 1911 právo, by dočasný rektor při akademických slavnostech nosil zlatý čestný řetěz, zdobený obrazem Jeho Veličenstva. Současně přislíbena byla finanční podpora obnosem 2000 K. Uskutečnění vlastní stalo se obětavostí Spolku českých inženýrův a architektů v markrabství moravském.

Jmenovaný spolek totiž oznámil rektorátu již přípisem ze dne 14. dubna 1911, že "jako projev neomezené úcty a vděku za vše, co vysoká škola tato a její učitelé pro spolek a jeho členský dorost vykonali, věnuje 2000 K na pořízení čestného řetězu."


O vypracování návrhu řetězu a řízení jeho provedení požádán byl spolkem arch. prof. Karel Hugo Kepka, jenž úkol naň vznesený přijal jako čestný a vypracoval potřebné nákresy.

Dle podmínek tvoří žádaný obraz zakladatelův vlastní medaillon. Projektant odchýlil se při tom z architektonických důvodů od běžné formy profilu poprsí, obvyklého u mincí - s ohledem na to, že medaillon tvoří střed řetězu a jest umístění portrétu en face jediné správným, nemá-li nastati rozpak, v kterou stranu profil hlavy má směřovati.

Medaillon zavěšen jest převodním článkem na vlastním řetězu, jehož jednotlivé články dekorativní střídány jsou se symboly šesti fakult dnes při vysoké škole stávajících. Převodní článek jest zdoben zemským znakem a korunou. Řetěz proveden jest z praktických ohledů z masivního stříbra a silně zlacen. Střídáním lesklých ploch zlata s plochami matně provedenými, jakož i použitím emailu v článcích symbolických a osázením řetězu vybranými českými granáty vzácné kvality dosaženo bylo podstatně zvýšeného dojmu barevného. Medaillon s portrétem J. Veličenstva - dle pomocného modelu sádrového od prof. J. V. Myslbeka v Praze - zhotoven jest mimo obrubu, která z důvodů výše udaných jest ze stříbra a silně zlacena, plně z dukátového zlata. Provedení značně vysokého reliefu znemožnilo ražení a bylo příčinou, že jednání s firmami: Duval & Janvier v Paříži, bratry Schneidry ve Vídni a c. k. mincovnou nevedlo k cíli jednak pro značný náklad požadovaný za pomocný model redukční, jednak pro dlouhou dobu dodací a požadavky garanční v případu nepodaření se ražby a tím vzniklé ztráty na materiálu. Proto použito bylo ku provedení portrétu přímého ciselování.

Tuto nejvýše obtížnou, však precisní práci, stejně jako celý řetěz, provedl s nevšední svědomitostí a dovedností český zlatnický závod p. V. Němce v Praze.

Celkový náklad na řetěz činí 5200 K.
"

Na stránkách školy je maličký obrázek rektorského žezla (z roku 1968) a rektorského řetězu (z roku 1915).


"Žezlo se skládá z vlastní insignie – hlavice a dříku. Celková
délka žezla je 116 cm. Hlavice žezla symbolizuje uvolnění energie v podobě paprsčitých svazků, tryskajících z nitra kulovitého
objektu. Hlavici zdobí státní znak, znak města Brna a trojúhelníkové útvary se znaky tehdy existujících fakult." (Renata Krejčí, Insignie VUT v Brně, Události na VUT v Brně, č. 1, 2007, s. 17)

Detailní pohled na rektorské žezlo: