Protokol o mimořádném sezení sněmovním dne 14. ledna 1808 za předsednictví zemského hejtmana a sněmovního direktora Prokopa hraběte Lažanského

Překlad bodu č. 1 protokolu zveřejnil Rudolf Dvořák v knize Jednání sněmů moravských v letech 1792-1835, Z protokolův a jiných akt sněmovních sest. Rudolf Dvořák, Brno Matice Moravská, 1904, s. 48. Zde uveden pouze první odstavec obsahující informaci o reskriptu ze dne 23. prosince 1807 pojednávajícím o nošení uniformy, zřízené dle barev zemského znaku, moravskými stavy:

"1. V nejvyšším reskriptu ze dne 23. prosince 1807, jímž J. V. stavům moravským dovolil nositi vlastní uniformu, zřízenou dle barev zemského znaku, upozorňují se stavové, aby při uvádění do sněmu řídili se přesně předpisy zemského zřízení a vůbec mezi sebe uváděli pouze uchazeče opatřené předepsanými vlastnostmi."

Znění textu originálu zápisu je toto:

"In dem allerhöchsten Reskripte von 23 xrb (december) (1)807, mit welchem S(ein)e Mayestät den Herren Ständen Mährens eine eigene nach den Farben des Landeswappens eingerichtete Uniform zu tragen bewilliget haben, versehen sich höchst dieselben zu den H(erren) Ständen, daβ sie sich bei Einführungen in den Landtag genau nach den Vorschriften der Landesordnung richten, und überhaupt nur die mit den vorgeschriebenen Eigenschaften versehene Einwerber in ihre Mitte einführen werden."

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 4 Sněmovní akta 

Poznámka: V edici Rudolfa Dvořáka Jednání sněmů moravských v letech 1792-1835 (překlady dokumentů) se o stavovské uniformě dočteme dále ještě v roce 1813 (s. 88), 1817 (s. 121, 124), a pak o rok později v roce 1818 (s. 124).

1)

Protokol mimořádného dietálního sezení 10. května 1813 za předsednictví zemského hejtmana a sněmovního direktora Prokopa hraběte Lažanského za příčinou nejvyššího reskriptu z 1. dubna 1813 a nařízené volby deputovaného a substituta spojené deputace k výměně a umořování bankocetlí.

(s. 88)

"x) Vysoké presidiální připomenutí, že výjimkou dovoluje se hr. Ludvíku Taafovi nositi moravskou stavovskou uniformu, ježto jinak právo to přísluší jen členům stavovského shromáždění, do něho řádně uvedeným."

2)

Protokol dietálního sezení 22. října 1817, za předsednictví zemského hejtmana a sněmovního direktora Antonína Bedřicha hraběte Mitrovského.

(s. 121)

"5. Stavům oznámeno, že prý velká část jich projevila přání, aby na místě dosavadní šarlachově červené uniformy byla zavedena nová, záležející z tmavomodrého fraku s šarlachově červeným soukeným límcem a s výložky beze všeho vyšívání. Naproti tomu stavové popírají, že by kdy takové přání byli vyslovili a žádají, aby byli ponecháni při dosavadní uniformě.

(s. 124)

"16. Stavům se dovoluje nositi epaulety na stavovské uniformě."

3)

 Protokol dietálního sezení 21. října 1818, za předsednictví zemského hejtmana a sněmovního direktora Antonína Bedřicha hraběte Mitrovského.

(s. 138)

"27. Nepovoluje se pro budoucnost nošení šarlachové uniformy, leč oněm jednotlivcům, kteří si ji nově opatřili, pokud ji nezničí, nesmějí však tohoto povolení zneužívati (23. července 1818)."