Sněmovní tisky - znak Moravy ve sněmovním tisku z roku 1556

Oficiálními tisky stavovské zemské správy, jejichž v podstatě souvislá řada jde od poloviny 16. století až do konce sněmování stavů v roce 1848, sněmovními uzávěrkami, se zabývá František Pícha v článku Zemský znak ve výzdobě moravských sněmovních tisků otištěném ve sborníku Genealogické a heraldické informace 2016, Brno 2017, s. 67-81, který vydává Moravská genealogická a heraldická společnost (MGHS).

Moravský znak ve sněmovním tisku
z roku 1556. Typ III dle Píchovy typologie:
Zemský znak ve výzdobě moravských
sněmovních tisků, GHI 2016, s. 69

Usnesení sněmu konaného v Olomouci v prosinci roku 1555 obsahuje tisk z roku 1556. Týž obrázek se nachází i v tisku s usnesením sněmu, který se konal v květnu roku 1556. Protože se tyto obrázky tiskly z připraveného štočku, který mohl být používán po řadu let, v řadě více než dvou set moravských sněmovních snešení se nachází jen několik typů vyobrazeného zemského znaku.

Oboustranně prolamovaný štítek se šachovanou orlicí je nesen dvěma andílky. Nad štítem je ozdobná korunka. Jedině u tohoto typu vyobrazení moravského znaku na tiscích sněmovních závěrek není šachovaná orlice korunována.

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 6 Sněmovní tisky, kr. č. 1, tisk z roku 1556