Zemská střední škola hospodářská v Přerově. Absolutorium - vysvědčení, rok 1908

Na obrázku vidíme horní část první titulní strany dvojlistu vysvědčení Zemské střední školy hospodářské v Přerově vystaveného v roce 1908.

Vysvědčení s moravskou orlicí. Absolutorium - rok 1908.

Dějinami ústavu se zabývali například Jiří Lapáček, Zemské střední hospodářské školy v Přerově a v Novém Jičíně a jejich učitelský sbor v letech 1875-1918, Uherské Hradiště 2004, a Markéta Homolová, Veřejná angažovanost středoškolských učitelů v Přerově v letech 1890-1914, Brno, 2009.

Moravská orlice

Orlice je šachována stříbrnočerveně. Kdyby byla vybarvena, měla by zlatý jazyk, korunku, zbroj. Tento typ můžeme porovnat s dokumentem z druhé poloviny následujícího desetiletí, vzniklým ovšem až po změně, která se odehrála roku 1915. Celková kompozice (křídel, stehen, krku, korunky atd.) je podobná, asi se výrobce/tiskař vysvědčení inspiroval podobou orlice užívané zemskými orgány/úřady. To by bylo logické.

Na vysvědčení ale zjevně není (zlaté) tečkování, jen svislé šrafování červené - tj. jasný záměr (stříbrné). Tečkování již bylo možné užít a jinde je vidíme. Ovšem jde tu o českou oblast. V hlavičkách dokumentů vydávaných v té době zemskými ústavy a úřady se s obojí podobou orlice setkáme také.

Se stříbrnočerveným šachováním se tehdy potkáváme pravidelně např. u okresních silničních výborů. Pokud bychom chtěli odpovědět na otázku, zda se na začátku 20. století dá vést nějaká pomyslná dělicí čára na základě většinové německé nebo české jazykové příslušnosti takového okresu, což by mohlo mít vliv na preference jeho představitelů, museli bychom před vypracováním závěru udělat pečlivý průzkum. Jeho výsledkem by aspoň bylo zjištění, jestli se na hlavičkovém papíru objevuje případ od případu v průběhu let ta či ona verze šrafování.

Znění formuláře vysvědčení:

1. strana vysvědčení

Zemská střední škola hospodářská v Přerově.
Absolutorium.
Pan
narozen
v
navštěvoval ve školních rocích 19... až 19... zemskou střední školu hospodářskou v Přerově jako ... chovanec a podrobil se po ukončených studiích hlavní zkoušce.

2. strana vysvědčení

Prospěch při hlavní zkoušce:

Pěstování rostlin
Strojnictví hospodářské
Chov zvířectva hospodářského
Nauka meliorační
Správověda hospodářská a taxace
Technologie hospodářská

3. strana vysvědčení

Prospěch v předmětech ostatních dle vysvědčení ročních.

Jazyk český a literatura
Jazyk německý (neobligátní)
Zeměpis, dějepis, všeobecná statistika a nauka o terrainu
Arithmetika a algebra
Měřictví
Fysika a meteorologie
Lučba obecná
Lučba hospodářská a analytická
Mineralogie a geognosie
Botanika
Anatomie a fysiologie zvířat hospodářských
Národní hospodářství
Účetnictví
Lesnictví
Polní měřictví
Stavitelství hospodářské
Zvěroléčitelství
Nauka o zákonech
Hospodářská statistika
Kreslení a krasopis

4. strana vysvědčení

Mravné chování: úplně vyhovující
Pilnost: vytrvalá

Při hlavní zkoušce prokázal se abiturient takovými theoretickými vědomostmi, že na základě jich uznán spůsobilým s vyznamenáním ku správě hospodářské.

Zemská střední škola hospodářská v Přerově,
dne 23. září 1908.

Předseda zkušebné komise:
Ředitel:
Sbor učitelský:

Stupnice známek.

Pro                      I.                          II.                  III.                       IV.                 V. VI.
Mravné chování   úplně vyhovující   vyhovující      méně vyhovující   nevyhovující   -     -
Pilnost                 vytrvalá                uspokojivá     dostatečná          nestejná       skrovná
Prospěch            výborný               chvalitebný    dostatečný          nedostatečný  zcela nedostatečný