Trvalé vystavení historických praporů ve sněmovním sále na základě rozhodnutí moravského sněmu v roce 1801. Prapor legie arcivévody Karla z roku 1800 - před provedením pozlacení v roce 1848

Rudolf Dvořák, Jednání sněmů moravských v letech 1792-1835. Z protokolův a jiných akt sněmovních sestavil Rudolf Dvořák. Matice Moravská, Brno, 1904, s. 22.

Provedení pozlacení bílých polí šachování moravské orlice na šesti praporech vystavených v sále zemského sněmu na jaře roku 1848 je popsáno v samostatném příspěvku: Oprava bílých polí šachované moravské orlice na šesti praporech v sále zemského sněmu na jaře roku 1848. Jejich pozlacení. Sjednání dohody s malířem písma a erbů Wattrichem.

1)

Protokol dietálního sezení ze dne 23. září 1801 za předsednictví zemského hejtmana a sněmovního direktora Aloisa hraběte Ugarte.

(...)

Ostatně předneseno a vzato na vědomost:

1. Císařský reskript ze dne 28. listopadu 1800, jímž J. V. s uspokojením přijímá usnesení stavů vzhledem k povoleným 225000 zl. na zřízení moravské legie.

2. Vlastnoruční list císařský a vyhláška arcivévody Karla, jimiž vyslovuje se blahosklonné uznání oněm, kteří spolupůsobili k organisování vlastenecké legie.

3. Přípis arcivévody Karla s přáním, aby prapory vlastenecké legie moravské byly postaveny v zasedací síni sněmovní. I bylo usnesením sněmu uloženo zemskému výboru, aby netoliko přítomné prapory, nýbrž i památky, které pocházejí ze starších dob, jako doklady vlastenecké příchylnosti v nejlepším pořádku a po případě i s vkusným vyzdobením, uzná-li se toho potřeba, umístil v zasedací síni sněmovní a tento čin, jako památník, zvěčňující vlasteneckou lásku a vytrvalost, opatřil nápisem, přiměřeným tomuto důležitému období. Výsledek těchto prací, jakož i útraty s tím spojené mají se předložiti sněmu v příštím dietálním sezení.

(...) 


2)

No 10.

Dietal Protocoll

Unter dem Vorsitzer S(eine)r Exzellenz des k. Herrn Landeshauptmanns und Landtagsdirektors Aloys Grafens v(on) und zu Ugarte am 23 Septemb(er) (1)801.

(...)

1tens

Das höchste Reskript von 28. Nov(ember) (1)800 vermög welchen S(eine)e Majestät die Erklärung der mährischen Herrn Stände, wegen bewilligten 225000 Gulden zur Unterstützung der mährischen Legion mit höchsten Wohlgefallen aufzunehmen geruhet haben.

2tens

Ein an S(ein)e Exzellenz den H(och)l(öblichen) Landtagsdirektor gelangtes allergnädigstes Handschreiben S(eine)r k. k. Majestät, und eine hohe Eröfnung S(eine)r kön(i)gl(ichen) Hoheit des Erzherzogs Karl, worinn Allerhöchst Ihre huldreichen Gesinnungen gegen all diejenigen, die zur Organisirung der vaterländischen Legion mitgewirket haben, enthalten sind.

3tens

Die Erinnerung S(eine)r Exzellenz des H(och)l(öblichen) Landtagsdirektors, vermög welcher der Wunsch S(eine)r kön(i)gl(ichen) Hoheit des Erzherzog Karl, die Fahnen der vaterländischen Legion in dem Landtagssaale aufstellen zu lassen, bekannt gemacht wurde. 

Dieser Gegenstand wurde sonnach in beratschlagung genom(m)en, und dabei der einstim(m)ige Schluß gefaßt, solchen vorlaufig an den bestehenden Landesausschuß mit dem Auftrag gelangen zu machen, selber hätte nicht nur gegenwärtige Fahnen, sondern auch die noch von älteren Zeiten herrührende, dermal vorgefundene ähnliche Denkzeichen väterländischer Anhenglichkeit in der besten Ordnung, und mit einer allenfalls nötig findenden geschmakvollen Verzierung in dem Landtagssaale aufrichten zu lassen, diese Handlung aber überhaupt als ein verewigendes Denkmal vaterländischer Treue und Beharrlichkeit mit einer dieser so wichtigen Zeitperiode angemessenen Innschrift zu versehen, und zu verherrlichen, das Resultat hiegegen so wie auch die ausgelegten Kösten bei der nächsten Dietal-Sitzung den versam(m)elten Herrn Ständen zur Einsicht vorzulegen.

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 4 Sněmovní akta, dietální protokol, kr. 59, sl.: rok 1802, fol. 7-9