Znak čili erb moravský, in: Moravská orlice, 21. 7. 1863, č. 109

Znak čili erb moravský. Jak daleko listinné důkazy zasahují, byl nejstarší znak moravský tentýž jako v Čechách t. j. dvouocasý lev. Tento znak vidíme na listinách roku 1199, 1202, 1213 (markrabě Vladislav); 1220, 1223. Prvnikráte zjevuje se nám orel co znak moravský v listině markraběte Přemysla Otakara I. r. 1233, kterou on klášteru Louckému patronát propůjčuje stranu kostela v Příměticích; neb na pečeti jest vyobrazen orel. Toť jest první stopa vlastního zemského znaku na Moravě, ačkoliv tentýž panovník později na př. 1247, 1250 a 1251 starý znak, totiž lva v listinách užíval. Přemysl Otokar II. (1253-1278), Vácslav II. (1283-1305) a Vácslav III. (1305) užívali co králové čeští a markhrabata moravští anejvíce znaku českého, vyjma několik listin doby Vácslava II., tak na př. listinu od r. 1297, ve které šachtovaný orel velmi značně na pečeti vyobrazen jest. Orel však ten se nachází ve štítu, kdežto v praporci vždy se vyskytuje český lev.

Když ale za doby Jana Lucemburského moravští stavové podobných práv obdrželi jako čeští a jakýsi rozdíl mezi oběma zeměma vyvinovati se počal, potkáváme se ve všech listinách se šachtovaným moravským orlem; o barvách těchto šacht ale až do druhé polovice patnactého století nic se nedovídáme. Teprv listina od roku 1462 nás poučuje, že až do té doby šachty byly červené a bílé. Toho roku totiž císář Bedřich IV., chtěv se poděkovati moravským pánům za pomoc, kterou mu proti odbojným Vídeňanům dopřáli, na prosbu hejtmana moravského pana Jindřicha z Lipé, Moravanům dovolil, aby na místě posavádního znaku (korunovaný v pravo hledící, bílo- a červeno-šachtovaný orel v modrém poli) užívati mohly zlato- a červeno-šachtovaného orla v modrém poli. Toť jest tedy znak moravský, ačkoliv starší erb, totiž bílo- a červeno-šachtovaný orel, v následujících stoletích, bať až do nynější doby v úředních spisech a potřebách se udržel. Tak spatřiti možno onen starší znak skoro ve všech tištěných zemských řádech najmě od roku 1545, 1562, 1604 a 1628, dále na všech tištěných uzavřeních sněmův až do r. 1836. Též výbor stavovský na větší a menší pečeti ho užíval, ačkoliv r. 1837 privilegia od r. 1462 se dovolával, když říšský erb r. 1836 v úřadním popsání ohlášen byl, do kteréhož přehlídnutím dvorské kanceláře místo zlato a červeno-šachtovaného orla, starší znak červeno- a bílo-šachtovaný orel se přijal. Ponecháno stavům moravským právo, znaku privilejmi roku 1462 ustanoveného užívati, říšský znak ale, jelikož všem vyslanectvím rakouským a cizích dvorů a mocí zaslán byl, se neproměnil, tak sice, že až podnes v erbu říše rakouské starý znak Moravy t. j. korunovaný v pravo hledící, červeno- a bílo-šachtovaný orel v modrém poli vyryt jest, kdežto výbor zemský ovšem zlato a červeno-šachtovaného orla v pečeti své užívá.