Moravská orlice v trhovém kvaternu hradišťského kraje čís. 2

Trhový kvatern hradišťského kraje číslo 2 (Větší statkův kvatern kraje hradišťského), do něhož se začalo zapisovat v roce 1683. Při srovnání s moravskou orlicí vyobrazenou v díle Carla Ferdinanda von Schertze Maehrisches Landeswappen aus der Histori und Herolds-Kunst je možné s určitou mírou tolerance říci, že jsou si velmi podobné. Podívejte se na stejné šachování i na pařáty a téměř identický tvar štítů (bez ohledu na dekorativní kartuše). Srovnejte ovšem také s provedením orlice na frontispisu Pešinova díla Mars Moravicus, a v knize stavu panského a knize stavu rytířského, které časově spadají do 70. let 17. století.

Trhový kvatern hradišťského kraje číslo 2

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 3 Stavovské rukopisy, inv. č. 296