Zlatě a stříbrně šachovaná orlice coby popis znaku Moravy

Mezi popisy šachování orlice ve znaku Moravy zaujme i případ, kdy je popisováno jako zlaté a stříbrné. S touto možností se ve své práci k moravskému znaku vyrovnával už Karel Ferdinand von Schertz, Mährisches Landes=Wappen Aus der Historie Und Herolds=Kunst Illuminiret. Nürnberg, in Verlegung Johann Ziegern (Gedruckt bey Christian Sigmund Froberg), 1699, což je v jednom letáku propagujícím vyvěšování moravské vlajky v barvách žluté a červené (a tím pádem se stavícím i k dějinám moravského znaku) podáváno stručně jako "1699 - Jistý anonym tvrdí, že má být moravský znak zlatě a stříbrně šachovaný, dovolávaje se privilegií.". V celém znění je Schertzovo přiblížení této záležitosti, se kterou se srovnal rychle poukazem na pravidla heraldiky, v příslušné pasáži podrobnější, rozsáhlejší:

"Diesem aber ist entgegen ein gewisser, im verwichenen Jahr ausgegangener, Anonymus, vorgebend: Ob waere des Maehrenlands Wapen, nicht ein roth und silberner, sondern ein gold und silberner, in Form der Schach-Steine, gewuerffleter Adler, wie solches der Inhalt Maehrischer Privilegien mit bringet, dem er, wie ich dafuer halte, in einer vielleicht uebel - geschriebenen Abschrifft muβ gelesen haben; Dann das Original-Privilegium ist, seiner aussage, meines besseren Wissens, widerstaendig; Zu geschweigen, daβ zwey Metallfarben, als das Gold und Silber, oder gelb und weiβ, in ein wapen sich nicht wol schicken. Dieses ist ein Heroldischer Lehr-Satz, wovon Boecklers Wapen oder Herold-Kunst. Part. 13. Es strauchlet auch in Beschreibung des obhandenen Wapens Stranskii in Rep. Bojem. c. 7."

"Proti tomu je ale jistý v minulém roce vydaný anonym tvrdící: že prý znak země Moravy nebyl červený a stříbrný, ale zlatý a stříbrný, kostkovaná orlice v podobě šachových kostek, jak to přináší obsah moravských privilegií, který on, jak se domnívám, musel přečíst v pravděpodobně špatně napsaném opisu. Neboť originální privilegium si, podle jeho vyjádření, podle mého nejlepšího vědění, odporuje. Tím spíše, že dva kovy (kovové zbarvení), jako zlato a stříbro, nebo žlutá a bílá, se v jednom znaku dobře nehodí. Toto je heraldická poučka, o čemž Boeckler: Wapen oder Herold-Kunst. Part. 13. V popisu stávajícího znaku se také dopouští chyby Stránský v Respublica Bojema, c. 7."

Poznámka: De Provinciis Coronae unitis, kapitola 7, s. 322. - podkapitola II. Moravia ..., s. 323-324:

Pavel Stránský ze Záp, Respublica
Bojema (Respublica Bohemiae)
- O státě českém (Český stát), 1643


"Insigne regionis publicum, est aquila tessel-
tessellata, alba & caerulea, capite coro-
nato"

caeruleus = modrý

Schertz, který znal i jiné případe nesprávného popisu moravského znaku, se tedy domníval, že k takovému popisu (zlato-stříbrné šachování) onem anonym musel dojít čtením snad špatně napsané kopie privilegia.

Jiným tentokrát pozdějším příkladem zkomoleného popisu znaku je text otištěný v práci Clauda Françoise Chazota De la gloire de l'aigle ze začátku 19. století. Pole štítu proti veškerému očekávání najednou není popsáno jako modré ale stříbrné.