Matouš Václavek, Úvod do zeměpisu markrabství Moravského, 1896

Matouš Václavek ve svém Úvodu do zeměpisu markrabství Moravského, který byl vydán v roce 1896, popisuje situaci moravského zemského znaku v 90. letech 19. století jednak ze strany státu a jednak ze strany zemských orgánů. K otázce barev považovaných za zemské a takto označované úřady ve 2. polovině 19. století (zemský výbor, místodržitelství) viz vyjádření presidia místodržitelství z 10. srpna 1880, Brno, zaslané 1) policejnímu ředitelství v Brně, 2) starostům v Jihlavě, ve Znojmě, v Uherském Hradišti, Olomouci a Kroměříži ve věci moravských zemských barev v zemi vydávaných kalendářích, které je v rozporu s Václavkovým tvrzením v závěru kapitoly věnované nástinu historie zemského znaku, která ovšem 90. lety 19. století nekončí: "In den verschiedenen im Lande herausgegebenen Kalendern werden bei Anführung der Landesfarben des österreichischen Kaiserstaates die Landesfarben Mährens als "gold-roth-blau" angegeben. Diese Angabe ist aber unrichtig, da die Landesfarben Mährens bloß "gold-roth" sind."

Kvůli vyhnutí se z toho povstávajícím omylům byly obeslané instituce vyzvány k opatření, aby v úřadech se objevivší kalendáře zemské barvy Moravy uváděly správně jako zlatou a červenou (a nikoli jako zlatou, červenou a modrou).

Matouš Václavek, Úvod do zeměpisu markrabství Moravského, 1896, s. 6-7:

Znak zemský.

Znak čili erb zemský měla Morava původně týž jako Čechy, totiž bílého lva s dvojitým ohonem v červeném poli. Později objevuje se ve znaku orlice i lev; od časů však krále Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV., "otce vlasti", objevuje se ve znaku jedině orlice v pravo hledící a bíle čili stříbrně a červeně šachovaná (kostkovaná) v modrém poli. Výbor zemský má však ve znaku zlato-červeno kostkovanou orlici v modrém poli, kterýžto znak udělil Moravanům císař Fridrich III. r. 1462. za pomoc, již mu poskytly proti odbojným měšťanům vídeňským. Nicméně však zůstala až posud ve velikém erbu římském a ve veliké pečeti císařské starobylá moravská orlice červeno-bílá v modrém poli, kdežto země sama, jak podotčeno, užívá orlice zlato-červeno kostkované. Moravské barvy zemské jsou tedy: zlatá (žlutá), červená a modrá.