Curyšský erbovní svitek, kolem roku 1340

Jedná se o pravděpodobně nejstarší zachovanou sbírku erbů vyšší a nižší středověké šlechty. Je to erbovní role, pergamenový pás složený ze čtyř k sobě přišitých pergamenových proužků o výšce 12,5 cm, který je dlouhý celkem asi čtyři metry. Jeho část se ztratila a je dochována v kopii.

Curyšský erbovní svitek, který vznikl kolem roku 1340, je v současnosti vystaven v Curyšském zemském muzeu. Obsahuje přes 700 erbů především nižší šlechty ze Švýcarska a jeho okolí, dále erby evropských panovníků a prapory švýcarských biskupů. Proužky jsou pomalovány po obou stranách. Erby jsou ve dvou řádcích. Každý štít a klenot vyplňuje plochu asi 3,5 x 6 cm.


 Čtvrtý proužek je nyní zmizelý, ale byl zahrnut v kopiích, od umělce Hanse Conrada Bernhausera (1698-1761), namalováno ve stylu 14. století, pro Königseggský archiv v Aulendorfu, namalováno ve stylu 16. století, a později Adolfem Grenserem v roce 1860. V současnosti má role 450 položek štítů a klenotů a 28 praporů. Dalších 109 štítů a klenotů pochází z nyní chybějícího proužku; přibližně 100 cm.


Na obrázcích pocházejících ze svitku věnovaných edic z 19. (Heinrich Runge, Die Wappenrolle von Zürich. Ein heraldisches Denkmal des 14. Jahrhnderts. Zürich 1860) a 20. století (Steen Clemmensen, The Zürich armorial (Wappenrolle von Zürich); upraveno, s doplňky, z edic od: Gerrita Bigalskiho, 1996, Michela Popoffa, 1986, Walthera Merze & Friedricha Hegiho, 1930, Heinrichq Rungeho, 1860) je zachycen i český lev a moravská orlice (stříbrno-červeně šachovaná zlatě korunovaná orlice v modrém poli). V edici z roku 1860 je štít zřetelně podán zeleně, pokud je tato edice opravdu vybavena barevnými tabulemi a obrázky byly pořízeny ze skenu skutečné knihy a nebyly nějak upravovány. Zřejmě editoři vnímali barevné podání štítu jako spíše se blížící zelené barvě. O kousek dál vidíme na originálu stejný barevný tón u břeven lucemburského erbu. Tento je u Rungeho na stejné tabuli ovšem podán modře.


V práci Steena Clemmensena jsou nejprve barevné fotografie, za nimiž navazují kopie edice, které mají být z Rungeho práce Die Wappenrolle von Zürich, tyto však nejsou barevné.