Zrcadlo slavného Markrabství moravského, 1593

Moravská orlice (velký znak markrabství moravského) je vyobrazena na rubu titulního listu díla Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle Zrcadlo slavného Markrabství moravského, 1593; "Zrcadlo slavného Markrabství moravského, v kterémž jeden každý stav, dávnost, vzáctnost i povinnost svou uhlédá, krátce sebrané a vydané roku 1593 skrze Bartoloměje Paprockého z Glogol a Paprocké vůle".


Digitální kopie Zrcadla je dostupná na stránkách Rakouské národní knihovny.


Nad orlicí je text, který ukazuje, co si o původu šachování moravské orlice Paprocký myslel

"Na erb orla, který náleží slavnému Markrabství moravskému. Má býti orel bílý na červené šachovnici na štítu modrém, na znamení toho, že předkové těchto krajin vyšli z charvatské země, a erb svůj otcovský s nabytým erbem orlem v jedno složili."

Pod orlicí je oslavný verš.

"Historický význam jeho děl, zejména Zrcadla markrabství moravského (1593) a Diadochu (1602), obšírné kroniky českých knížat, králů, šlechty i měst, je značný i přes nekritičnost, kterou trpí. Jsou to díla dosud pozoruhodná nejen pro genealoga, ale zejména pro historika, který hledá prameny k českým a polským (také uherským a rakouským) dějinám v 2. polovici 16. století."


Práce Bartoloměje Paprockého vyšla před pár lety v reprintu. V nabídce knihkupce je charakterizována takto:

"Nádherná renesanční kniha, ilustrovaná stovkami či tisícovkami dřevořezů Jana Willenbergera, obsahuje portréty osob, veduty moravských měst, erby šlechtických moravských a slezských rodů, o nichž podrobně pojednává. Kniha byla původně napsaná v polštině, do českého jazyka byla přeložena Janem Vodičkou, luteránským pastorem v Lovosicích u Litoměřic. V úvodu je popsána historie Moravy, vypsání úřadu a úředníků zemských, dále genealogie moravské šlechty, prelátů, popisy měst a na konci pak genealogie šlechtických rodů knížectví opavského. V textu jsou zachyceny popisy mnoha šlechtických náhrobků, citovány různé listiny apod. Reprint je doplněn doslovem Vladimíra Kejly a Karla Müllera."

Obsah knihy dle stránek heraldika-terminologie.cz:

Kniha byla vydána v Olomouci v roce 1593.
Bohatě zdobený titulní list s erby vyjadřujícími panovnickou důstojnost - říšský orel, český lev, moravská a slezská orlice. Na rubu titulního listu je velký znak markrabství moravského provázený oslavným veršem.

Kniha je rozdělena do pěti částí takto:

I.
Dedikace císaři Rudolfu II.
O počátku a dávnosti králů pravdivých pomazaných božích a od koho jsou ustanoveni.
O počátku a dávnosti arciknížat rakouských, mezi všemi křesťanskými králi a knížaty nejpřednějších pánů krátký ale však pravdivý vývod.
Krátká předmluva k laskavému čtenáři.

II.
O starožitnosti Markomanů anebo Moravanů a za kterého času v veliké pověsti u cizích národů byli.
O stavu panském kněh prvních částka druhá.
Dedikace urozeným mužům Moravy.
Seznam panstva na moravském zemském soudu za Rudolfa II.
O počátku a starožitnosti stavu Prelátského.
O vzáctnosti a svatosti jeho.

III.
O stavu rytířském jak dávno na světě počátek svůj má, tak toliktéž o dávnosti a vzáctnosti jeho v tomto slavném markrabství moravském knihy třetí.


IV.
O počátku a dávnosti měst a za kterou příčinou Pán Bůh jim dobrořečiti a zase proč je opouštěti a v niveč obraceti ráčí etc. Při čemž se pojednou dávnost a vzáctnost některých předních měst tohoto slavného markrabství moravského pokáže knihy čtvrté.

V.
Knížectví opavské, panského i rytířského stavu krátké sepsání knihy páté.
Zpracováno podle exempláře nacházejícího se v rukopisném oddělení Státní knihovny ČSR v Praze, sign. 54 B 24.